VTI National Transport Research Database

Energianalys av Swedavia Fordons fordonsflotta, förstudie

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-06 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/47169
Subject(s): Online resources: Abstract: Markbundna flygplatsoperativa fordon är en väsentlig del av en flygplats infrastruktur och en kritisk komponent för en väl fungerande flygplats och flygtrafik, vilket är en förutsättning för vårt globala samhälle. På en flygplats finns en mängd olika kategorier av fordon i varierande storlek - lätta fordon, bussar, rampfordon, fältfordon, security- och safetyfordon samt utryckningsfordon. Swedavia har ägarens, statens, uppdrag att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och därigenom bidra till en ökad tillgänglighet för Sverige och för landets regioner. Swedavias fordonsflotta står idag för merparten, över 90 procent, av koncernens kvarvarande utsläpp av fossil koldioxid. För att nå det långsiktiga målet om nollutsläpp 2020 genomför Swedavia omfattande omställningar och investeringar i såväl fordon som energieffektivisering. Swedavias mål är att den egna verksamheten ska vara fri från fossil koldioxid år 2020. Under perioden 2005-2014 har koldioxidutsläppen från den egna verksamheten minskat med drygt 74 %. Målet går hand i hand med flygbranschens ambitioner om att halvera sina globala koldioxidutsläpp 2050 jämfört med 2005 och att branschens tillväxt ska vara koldioxidneutral från 2020. Då fordonsflottan fortfarande är en stor del av en flygplats utsläpp av fossil koldioxid samt dess energianvändning är forsknings- och innovationsinsatser som syftar till att kartlägga vilka energieffektiviserande åtgärder som kan göras på flygplatsoperativa markbundna fordon en väsentlig del för att kunna möta omvärldens krav på hållbara transporter samt bidra till att de transportpolitiska målen, funktionsmål och hänsynsmål uppnås. Syftet med förstudien är att gå vidare med och utveckla tidigare utförda kartläggningar av CO2-reducerande insatser av befintlig fordonsflotta. Detta genom att även integrera den energieffektiviserande aspekten till redan befintliga CO2-reducerande kartläggningar. Detta skall ske samtidigt som luftfartens strikta krav på miljö, säkerhet och punktlighet uppfylls. Förstudien verkar kompetenshöjande inom området miljövänligt transportsystem för Swedavia, men även för övriga flygplatser och övriga flygplatsaktörer med målen minskad miljöpåverkan och ökad kostnadseffektivitet.
Item type:

Powered by Koha