VTI National Transport Research Database

BBT Förändring av kravställning för rostskyddsmålning av stålkonstruktioner (BBT Change of requirements regarding corrosion protection of steel structures)

  • Sandberg, Bertil
  • Swerea KIMAB AB, Svenskt företag eller organisation, 556593-0509
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-05-15 -- 2018-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2017/45319
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att skapa underlag för en förändring av Trafikverkets (TRV:s) nuvarande kravställning inom området rostskyddsmålning av stålkonstruktioner. Syftet är att öka möjligheten att använda modernare, mer miljöanpassade färg-/rostskyddssystem - och eventuellt med lägre totalkostnader - utan att försämra kvaliteten på rostskyddet. Inom projektet ska konsekvenserna utredas vid en övergång från dagens utförandekrav till den önskade kravställningen funktionskrav. De utförandekrav som idag finns baseras på gamla färgsystem- och processer, vilket försvårar användningen av nyutvecklade, mer miljöanpassade system och processer för korrosionsskydd. Projektet ska belysa för- och nackdelar vid en sådan övergång ur såväl ett tekniskt som miljömässigt perspektiv. Vidare ska en kravprofil tas fram för att kunna formulera förslag till nya funktionskrav som ska säkerställa att framtida rostskyddsmålning ger minst lika bra rostskydd som nuvarande målningssystem. Projektet är uppdelat i fyra delar. Den första delen avser bl a att samla in erfarenheter från andra aktörer/myndigheter, kartlägga relevanta standarder och se vilka rostskyddssystem som uppfyller TRV:s nuvarande tekniska krav. Den andra delen innebär en utredning om TRV:s nuvarande kravställning och hur denna påverkar teknik, miljö, estetik och upphandling. Del tre handlar om att utarbeta förslag på nya krav - funktionskrav men även utförandekrav där sådana anses nödvändiga - så att livslängden säkerställs och att produktvalsprincipen tillämpas mm. Den fjärde delen avser analys av miljöpåverkan och kostnader (LCA respektive LCC) enligt de föreslagna kraven. Trafikverket har beviljat finansiella medel för projektets två första delar ovan (förstudie). Dessa delar av projektet har genomförts under hösten 2015 och våren 2016 och rapport finns tillgänglig [1]. Denna BBT-ansökan gäller del 3 och del 4 ovan samt rapportskrivning (del 5).Abstract: The aim of the project is to provide a basis for a change in the Swedish Transport Administration's (TRV) current requirements in the field of anti-corrosion painting of steel structures. The aim is to increase the possibility of using more modern, more environmentally-friendly paint/corrosion protection systems - and possibly with lower overall costs - without impairing the quality of corrosion protection. Within the project, the consequences will be investigated when transitioning from today's execution based requirements to functional requirements. The performance requirements today are based on old color systems and processes, which complicates the use of newly developed, more environmentally adapted systems and processes for corrosion protection. The project will highlight the pros and cons of such a transition from a technical and environmental perspective. In addition, a requirement profile will be developed to formulate proposals for new functional requirements to ensure that future anti-corrosion coating provides at least as good anti-corrosion protection as the current painting systems does. The project is divided into four parts. The first part is, among other things, to collect experience from other actors/authorities, chart relevant standards and see which protection systems meet TRV's current technical requirements. The second part involves an investigation of TRV's current claim and how this affects technology, environment, aesthetics and procurement. Part three is about preparing proposals for new requirements - functional requirements but also execution requirements where they are deemed necessary - ensuring longevity and product choice principle etc. The fourth part concerns analysis of environmental impact and costs (LCA and LCC respectively) according to the proposed requirements. The Swedish Transport Administration has granted financial resources for the project's first two parts above (preliminary study). These parts of the project have been completed in autumn 2015 and spring 2016 and report is available. This BBT project applies to Part 3 and Part 4 above, as well as report writing (Part 5).
Item type:

Powered by Koha