VTI National Transport Research Database

BBT Autonom icke-inkräktande tillståndsbedömning av infrastruktur (BBT Autonomous Non-Intrusive Condition Assessment of Infrastructure)

  • Zandi, Kamyab
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-05-15 -- 2017-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2017/45316
Subject(s): Abstract: UNICA-projektet syftar till att genomföra, validera och demonstrera en interventionsinriktad autonom, icke-intrångslig bedömning av tillstånd - UNICA-processen tillsammans med praktiska genomförandeguider för att förbättra de nuvarande metoderna för övervakning och förutsägelse av åldringsinfrastrukturens prestanda och för att möjliggöra övergången från nuvarande traditionella metoder till metoder med större grad av automatisering och systemtänkande. Kärnkonceptet är den optimerade/anpassade integrationen av tre tekniska plattformar: (1) Inspektion: Autonoma inspektionsmetoder, med användning av obemannade drönare (UAV) minimeras störningar på transportflödet, stora inspektionsområden täcks på minsta möjliga tid, tillgång ges till svåråtkomliga områden och exponering av säkerhetsrisker minimeras för båda inspektörer och användare (2) Tolkning: Automatiserad visionsbaserad datainsamling och tolkningsmetoder ger möjlighet att upptäcka och kvantifiera geometriska och visuella anomalier i 3D, både på ytan (sprickbildning och spaltning) och under ytan på armerad betonginfrastruktur. (3) Prognos: avancerad strukturell simulering kombinerad med tillståndsutvecklingsmodeller gör det möjligt att prognostisera en tillförlitlig prestanda när en skada upptäcks under inpektion. UNICA kommer att leda till en säkrare, snabbare och mer exakt metod för tillståndsbedömning av infrastruktur som garanterar resurseffektivitet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet, säkerhet och samhälleliga fördelar. Den föreslagna lösningens tvärvetenskapliga karaktär uppfylls genom att utnyttja transsektorellt samarbete mellan industrier, forskningsinstitut, universitet och infrastrukturägare. Vårt starka och välbalanserade konsortium möjliggör strukturell förbättring av nuvarande tillståndsbedömningsprocesser och resulterar i "nya verktyg för prestationsförutsägning" som kommer att demonstreras i detta projekt. UNICA förbättrar således nivån enligt NASAs TRL-skal (Technology Readiness Level) för lösningen från TRL5 till TRL7 och därefter. Vår integrerade lösning har också potential att stödja övergången till inspektions- och bedömningsmetoder med en större grad av automatisering och systemtänkande. Utöver vetenskapliga/tekniska bidrag kommer vi också att identifiera nya marknadsmöjligheter och bidra till standardisering genom att utarbeta riktlinjer för genomförandet av nästa generations tillståndsbedömningsprocesser.Abstract: UNICA project aims to implement, validate and demonstrate an intervention-oriented Autonomous Non-Intrusive Condition Assessment – UNICA – process together with practical implementation guidelines in order to improve the current practices for monitoring and predicting the performance of the aging infrastructure and to enable the transition from current traditional practices to methods with a larger degree of automation and system thinking. The core concept is the optimized/customized integration of three technical platforms. 1. Inspection: autonomous inspection methods, using unmanned aerial vehicles (UAVs) to minimize intrusion on the transport flow, cover large inspection areas in a minimum of time, access to hard-to-reach areas and minimize exposure to safety hazards for both inspectors and users. 2. Interpretation: automated vision-based data collection and interpretation methods to detect and quantify geometrical and visual anomalies in 3D both on the Surface (cracking and spalling) and subsurface of reinforced concrete infrastructure. 3. Prediction: advanced structural simulation combined with deterioration models to leverage the damage detected during inspection and interpretation for a reliable performance prediction. UNICA will lead to a safer, quicker and more accurate method for condition assessment of infrastructure ensuring resource-efficiency, accessibility, cost-effectiveness, safety and societal benefits. The multi-disciplinary nature of the proposed solution is fulfilled by leveraging transsectorial collaboration between industries, research institutes, universities, and infrastructure owners.
Item type:

Powered by Koha