VTI National Transport Research Database

Metod för verifiering av effektsamband genom statistisk försöksplanering (Method for verification of power connection through the statistical design of experiments)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2018-07-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/106898
Subject(s): Abstract: Projektmål Verifiera effektsamband mellan järnvägsunderhållsåtgärder och deras effekt på t.ex. säkerhet, tillgänglighet och kostnader. Bakgrund Underhåll och reinvestering inom järnväg baseras huvudsakligen på ett gemensamt regelverk avseende trafiksäkerhet som utgår från erfarenheter och komponenters tekniska tillstånd. Ytterligare en avgörande faktor för vilka åtgärder som blir genomförda är tillgänglig budget. Detta gör att det till stor del saknas verifierade och dokumenterade samband mellan underhållsåtgärder och deras effekt på anläggningens funktionstillstånd samt konsekvenser som säkerhet, tillgänglighet och kostnader. För att få en lärande organisation med ständiga förbättringar krävs ett systematiskt arbetssätt med stöttande verktyg. Då det genereras mycket drift- och underhållsdata är det extra intressant att ta tillvara denna med hjälp av statistiska metoder tillsammans med ett säkerställande av den kunskap som finns i verksamheten. Genom att analysera befintlig data kan korrelation (samband) identifieras. Vid genomförande av statistiskt planerade experiment kan även kausalitet (orsakssamband) fastställas. Möjligheten att etablera verifierade effektsamband genom statistiska metoder skulle stötta långsiktig planering, upphandling samt hantering av underhåll och reinvesteringar. Projektets syfte Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt som bygger på att tillämpa statistiska metoder för att verifiera effektsamband mellan underhållsåtgärder och deras effekt på järnvägsanläggningens funktionstillstånd.Abstract: Verifying effect relationship between railway maintenance measures and their effect on eg security, availability and costs. Maintenance and renewal of the railway is mainly based on a common regulatory framework regarding traffic safety based on experience and component technical condition. Another crucial factor for the measures to be implemented are the available budget. This means that it is largely missing verified and documented correlation between maintenance actions and their effects on the plant's functioning and the impact that the security, availability and costs. To get a learning organization with continuous improvement requires a systematic approach to supporting tools. When it generated a lot of operational and maintenance data, it is interesting to take advantage of this with the help of statistical methods along with the enforcement of the knowledge that exists in the business. By analyzing existing data correlation (connection) is identified. When conducting statistically planned experiments can also causality (causation) determined. The ability to establish verified effect relationships through statistical methods would support long-term planning, procurement and management of maintenance and reinvestment. The purpose of the project. The aim of the project is to develop practices based on the application of statistical methods to verify power connection between maintenance operations and their effect on the railway system function state.
Item type:

Powered by Koha