VTI National Transport Research Database

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet (Horizontal collaboration for increased transport efficiency)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-04-15 -- 2017-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2017/35646
Subject(s): Online resources: Abstract: Forskning har visat att horisontella samarbeten ger företag möjlighet att minska sina transportkostnader genom skalekonomi, effektivisera transporter samt minska tomma förflyttningar. Vidare kan samarbete mellan företag i hela försörjningskedjan stimulera co-modality, eftersom företag som själva inte har tillräckliga transportvolymer för att gå över från väg till järnväg, inlandssjöfart eller närsjöfart kan samla tillräckligt med volym genom horisontellt samarbete. Detta minskar inte bara transportkostnader, utan även externa effekter från transporter, så som trängsel och utsläpp av växthusgaser. Trafikverket har tidigare konstaterat att idén om horisontella samarbeten är mycket intressant, men att det bör vara ett ansvar för branschen att realisera denna typ av samverkan. Dock skulle Trafikverket kunna vara med och, i ett tidigt skede, skapa möjligheter för samverkan, synliggöra positiva effekter och initiera demonstrationsprojekt, där verktyg tas fram för fortsatta horisontella samarbeten. Detta ligger i linje med Trafikverkets FOI-portfölj 3, som syftar till att skapa förutsättningar för hållbara transportkedjor där respektive trafikslags fördelar nyttjas på bästa sätt. Resultatet av det föreslagna projektet syftar till att bidra till logistiklösningar som minskar kostnaderna att byta transportslag, vilket ligger i linje med portföljens inriktning för målområde 3.2. Trafikverket ser nyttor i horisontella samarbeten eftersom det möjliggör bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur och kan ses som en Steg 1-åtgärd med stor potential. Potentialen för horisontella samarbeten är redan bevisad genom flera forskningsprojekt, men trots detta ser vi få horisontella samarbeten. Det finns en stor vilja och ett intresse bland aktörer i näringslivet, vilka uttrycker att det finns ett behov om mer kunskap om hur ett horisontellt samarbete kan skapas i praktiken och hur hinder kan överbryggas. För att komma vidare i arbetet med horisontella samarbeten behövs därför tydligare stöd och bättre verktyg tas fram i syfte att överbrygga de hinder som finns kopplat till affärsmodeller och teknik. För att verktygen ska bli så användbara som möjligt kommer detta projekt utgå från ett verkligt fall och dokumentera hur ett samarbete uppstår och vilka problem som behöver lösas utifrån affärsmodeller och tekniska aspekter. Projektet kommer att utgå från ett nytt potentiellt horisontellt samarbete mellan SSAB och ICA, som med stöd av Hector Rail vill undersöka möjligheterna att samlasta på sträckan Borlänge-Luleå. Grundidén är att samlastningen ska ske på järnväg på den lediga kapacitet som finns kopplat till SSABs befintliga tåglägen. ICA använder idag vägtransporter för att transportera gods till Umeå och om en överflyttning av hela ICAs godsflöde skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med ca 9000 trailers/år för vägsystemet. Detta beräknas ge betydande effekter på både kostnad, trängsel och miljö. Projektets möjlighet att utreda frågeställningar om affärsmodeller och tekniska hinder kopplat till ett verkligt fall ger goda förutsättningar för att nå användbara resultat som kan generera fler horisontella samarbeten i framtiden. Utredning av tekniska hinder kopplat till verkliga fall är dessutom mycket intressant för svenskt engagemang i Shift2Rail, där det kommer att behöva identifieras konkreta case och företag från Sverige som är intresserade av samverkan kopplat till överflyttning från väg till järnväg. Mål Projektets mål är att utifrån ett verkligt fall föreslå generaliserbara lösningar för att överbrygga hinder för horisontella samarbeten. Projektet avser att utreda följande frågeställningar: * Affärsmodell: - Vilken flexibilitet i transportupplägg kan behövas när aktörer samarbetar för att uppnå en överflyttning från väg till järnväg? - Vid vilken pris- och kostnadsnivå blir det intressant att samarbeta? - Vilka avtalskonstruktioner behövs? - Utreda vilka horisontella samarbeten som är möjliga utifrån konkurrenslagstiftning. * Teknik - Vilka tekniska lösningar krävs för att möjliggöra en överflyttning från väg till järnväg? - Vilka konsekvenser och risker finns av att blanda gods? - Vilka innovativa lösningar kan användas vid omlastning? - Vilken potential kan uppnås av horisontella samarbeten vid möjlighet att trafikera med längre tåg? Syfte Projektets syfte är att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på affärsmodeller och teknik som kommer att ligga till grund för ett framtida möjligt demoprojekt i ett verkligt transportflöde.Abstract: Research has shown that horizontal collaboration enables companies to reduce their transportation costs through economies of scale, improve transport efficiency and reduce empty movements. Moreover, cooperation between industry partners throughout the supply chain stimulate co-modality, since firms that do not have sufficient volumes of goods to switch from road to rail, inland navigation or short sea shipping can accumulate enough volume through horizontal collaboration. This does not only reduce transportation costs but also external effects of transport such as congestion and greenhouse gas emissions. The Swedish Transport Administration has previously stated that the concept of horizontal collaboration is very interesting, but that it should be the responsibility of the industry to realize this type of collaboration. However, the Swedish Transport Administration can be involved in the early stages, creating opportunities for collaboration, visualize benefits and initiate demonstration projects, where tools can be developed for continued horizontal collaborations. Few horizontal collaborations can be seen today although the potential for horizontal collaboration is already proven by several research projects. There is a willingness and interest among stakeholders in the industry, who express that there is a need for knowledge about how horizontal collaboration can be developed in practice and how barriers can be overcome. General tools need to be developed and spread in order to make progress with horizontal collaboration, especially in relation to business models and technical obstacles. In order to identify these tools, this project will follow a real case and identify solutions that are needed in order to enable horizontal collaborations.
Item type:

Powered by Koha