VTI National Transport Research Database

Metod för samverkan och externt värdeskapande öppen data (Method for collaboration and external value generating concerning open data)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/90591
Subject(s): Abstract: Projektet ämnar skapa samförstånd om att öppna data är angelägenhet för hela Trafikverket, vilket behövs koordineras och vägledas av en enhetlig metod som kan bidra till att lösa övergripande verksamhetsmål och samhällsutmaningar. Metoden bygger på studier som projektet ämnar genomföra, publicerad extern forskning, samt god praxis inom öppna data för att identifiera efterfrågan, risker i förhållande till nytta, och områden med störst potential. Förutom intern samordning, ämnar metoden bistå med riktlinjer för samverkan och deltagandeformer för att berika och förädla öppna data tillsammans med tredjepartsanvändare.Abstract: The project intends to create a consensus that open data is important for the whole Swedish Transport Administration, which required coordinated and guided by a coherent method that can help to solve the overall business and societal challenges. The methodis based on studies that intend to implement the project, published external research and good practice in open data to identify demand, risks in relation to benefits, and the areas with the greatest potential. In addition to internal coordination, the method intends to assist with guidelines for cooperation and participation forms to enrich and ennoble open data with third-party users.
Item type:

Powered by Koha