VTI National Transport Research Database

Optimala materialval för säker framkomlighet för cykelvägar vid tillfälliga omledningar (Optimum materials for safe access for bicycle paths at temporary diversions due to construction sites)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2017-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2017/30537
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att hitta de bästa och säkraste materialvalen för cykelvägar vid tillfälliga trafikomledningar. Genom att använda rätt material kan cykelvägarna bli säkrare och tillförlitligare vilket leder till att cykel som transportmedel blir attraktivare. För att möte de utmaningarna som finns i trafikmiljön idag, exempelvis trängsel och utsläpp, är det centralt att fler kan välja hållbara färdmedel som cykel. I byggskeden är det för Trafikverkets del viktigt att minska trafikvolymerna för att minska trängselproblematik men också för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i trafiknära miljöer.Abstract: The aim of the research project is to find the best and safest materials for bicycle paths at (and around) construcions sites. By using the right material the roads for bycyclist become safer and more reliable, which will make bikes more interesting for commuters. To meet the challenges found in the traffic environment today, such as congestion and emissions, it is essential that more people will be able choose sustainable modes of transport such as cycling. In the construction stage it is important for the Swedish Transport Administration to reduce traffic (cars) to reduce congestion problems but also to improve the working environment for the workers at and around the constructions site.
Item type:

Powered by Koha