VTI National Transport Research Database

Testmetodik för behandling av sulfidjord och sur sulfatjord (Testing method for treatment of acid sulfate soils)

  • Bergknut, Magnus
  • MTC - Miljötekniskt Center AB, Svenskt företag eller organisation, 556710-6975
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/49825
Subject(s): Online resources: Abstract: De idag gällande riktlinjerna för sulfidjord ger råd för hantering av sulfidjord (VV, publ 2007:100). Dessa bygger främst på tester och bedömningar som visar hur allvarlig pH sänkningen förväntas bli om massorna tillåts att oxidera till sur sulfatjord. Vid schakt i dikade områden (t.ex. skogsbruk, jordbruk, urbana områden) kan betydande delar av sulfidjorden redan vara oxiderad till sur sulfatjord. I områden med jordbruksmark kan den sura sulfatjorden dessutom vara påverkad av kalkning. Sur sulfatjord har nödvändigtvis inte kvar de egenskaper som krävs för, och kalkning kan omöjliggöra, återgång till sulfidform. Utan tillräcklig hänsyn till dessa betingelser kan konventionell behandling genom att placera massorna under grundvattennivå ge oönskade resultat i form av fortsatt oxidation, försurning, och urlakning av metaller. Vi föreslår därför tester som kan vägleda i val av behandlingsmetod, bl.a. genom att visa i vilken grad det går att omvandla sur sulfatjord, inklusive sur sulfatjord från områden som jordbrukskalkats, tillbaka till sin stabila sulfidform. Resultaten kommer ge betydligt bättre underlag vid val och utformning av behandlingsmetod. Försöken är utformade så att de ska kunna omvandlas till en standardiserad metodik med tydliga och praktiskt tillämpbara riktlinjer för behandling av sulfidjord. Riktlinjerna förväntas leda till billigare behandlingsmetoder och säkrare utformning av sulfidjordsdeponier.Abstract: Today exsisting methods for treatment of acid soils is not adequate and this study will estimate a more economic treatment.
Item type:

Powered by Koha