VTI National Transport Research Database

Hur planera och utforma interaktionspunkter mellan kollektivtrafik och gående/cyklande (How to plan and design the interaction points between public transport and walking/cycling)

  • Ekman, Lars
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-04-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/29642
Subject(s): Abstract: Syftet är att initialt studera singelolyckor och sedan mer fördjupat studera kollisionsolyckor mellan kollektivtrafik och gående/cyklande. Projektet syftar till att studera utformningens betydelse gällande tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Här ingår såväl utformningen vid bytespunkter som vid andra interaktionspunkter i kollektivtrafiksystemet. Slutligen syftar projektet att med denna kunskap kunna föreslå planering och utformning av interaktionspunkter mellan kollektivtrafik och cyklande och gående som tydligt baseras på de olika trafikslagens kvaliteter såsom framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet. Kollektivtrafiken inbegriper här såväl buss som spårvagn samt både generellt i kollektivtrafiksystemet som kring hållplatser/terminaler/knutpunkter.Abstract: The aim is to initially study single vehicle accidents and then more in-depth study collisions between public transport and walking/cycling. The project aims to study the significance of design regarding the availability, accessibility and traffic safety. This includes both the design at interchanges and at other points of interaction in the public transport system. Finally, the project aims to give suggestions regarding planning and the design of interaction points between public transport and cycling and walking based clearly on the different qualities such as accessibility, safety and availability. Public transportation includes here both bus and tram and both the public transport system in general as well as around stops/terminals/hubs.
Item type:

Powered by Koha