VTI National Transport Research Database

Internt stöd till externa elvägsprojekt. (In kind support for external "Electrified Road Systems" projects.)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-03-01 -- 2017-03-06 Registration number:
  • Trafikverket 2014/26470
Subject(s): Abstract: Dagens miljöproblem, de sinande oljereserverna och en stor global efterfrågan innebär att oljepriset inom några år riskerar att ligga betydligt högre än idag. Oavsett om klimatförändringarna tvingar oss att minska användningen av fossila bränslen eller att de helt enkelt tar slut så måste vi finna alternativ. Regeringen har satt upp ett mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030. För att uppnå det målet har "elvägar" intagit en självklar plats där de största koldioxidreduceringarna kan åstadkommas. För att realisera elvägar i verkligheten erfordras forskning och utveckling vad gäller teknikval, gestaltning, regelverk, väguppbyggnad, elöverföringssystem, ITS, debiteringssystem, driftövervakning, simulatortester, underhållsmässighet, underhållsfordon, materialval, byggbarhet etc. Då elvägar nyttjar befintlig infrastruktur kommer dagens vägar att påverkas av ovan nämnda tekniker. Trafikverket saknar i dag, i stor utsträckning, erforderlig kompetens beträffande den nya teknik som blir aktuell när elvägen börjar realiseras. Ny kunskap hos Trafikverkets experter erfordras, så att Trafikverket ska kunna vara med och styra hur den fortsatta utvecklingen och implementeringen av elvägar ska gå till. Ett led i förberedelserna för att kunna ta fram implementeringsstrategier och anpassa regelverken att gälla även för elvägar, är att Trafikverket breddar sin kompetens inom de nya kunskapsgrenarna som kommer att finnas i vägmiljön. Att aktivt medverka i och ha insyn i pågående externa forskningsprojekt inom elvägsområdet är en god källa till att bredda kompetensen och få ett erfarenhetsutbyte med andra aktörer i branschen, samtidigt som Trafikverkets unika kunskap om infrastrukturen efterfrågas och kan tillföras dessa externa projekt.Abstract: Today's environmental problems, the dwindling oil reserves and a large global demand means that the oil price within a few years might be significantly higher than today. Whether climate change is forcing us to reduce use of fossil fuels or that they simply run out so we must find alternatives. To achieve the government's goal of a fossil free vehicle fleet in 2030 has ERS (Electrified Road Systems), taken an obvious place where the greatest carbondioxide reductions are to be achieved. To realize ERS, research and development in terms of technology, design, regulatory, road construction, transmission systems, ITS, billing, operations monitoring, simulator tests, maintainability, maintenance vehicles, materials, constructability, etc. is required. In preparation for being able to develop implementation strategies and adapt regulatory frameworks that apply to ERS, is that the STA (Swedish Transport Administration) is extending its expertise in the new knowledge branches that will be in the road environment. Due to ERS uses existing infrastructure, today's roads will be affected by the above mentioned techniques. STA lacks today, to a large extent, the requisite qualification on the new technologies that come into consideration when ERS starting to be realized. New knowledge for the STA experts are required, so that the STA will be able to control the continued development and implementation of ERS. To actively participate in and have insight into ongoing external research projects within ERS is a good source to extend skills and get an exchange of experience with other industry players, while STA's unique knowledge of the infrastructure is required and can be added to these external projects.
Item type:

Powered by Koha