VTI National Transport Research Database

Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier (Effective measurement and control - Operational metrics for monitoring business strategies)

  • Simu, Kajsa
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-27 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/22661
Subject(s): Abstract: Att mäta och följa upp är en förutsättning för att kunna styra, förändra och lära i en verksamhet. Det här arbetet tar sin utgång från att styrning bör ske med mätetal som både är jämförbara mellan projekt och samtidigt ger styrning från strategisk nivå till operativ nivå i ett företag. Studiens syfte är att ta fram förslag på mätetal och en målstyrningsmodell, tillämpbara för byggföretag där även beställarens krav och behov omhändertas. Studien kommer att genomföras i nära samverkan med Formasprojektet VALLA Coach som är en del i satsningen Smart Built Environment samt BBT Trafikverket. Arbetet utförs av seniorforskare på deltid (40%) under 3,5 års tid och har en totalbudget om 2300 tsek, varav 900 tsek söks från SBUF respektive BBT vardera. Övrig finansiering planeras att komma från Formas (VALLA Coach) respektive egen tid från medverkande företag. Resultatet av arbetet ger förutsättningar för byggföretag att öka sin konkurrenskraft och därmed nå den höga ambitionsnivå som är satt i Sverige, både vad gäller bostadsbyggande såväl som genomförandet av stora infrastrukturprojekt.
Item type:

Powered by Koha