VTI National Transport Research Database

Fallstudie – Hantering av klimatkrav i byggskedet (Case study- use of climate requirements in construction phase)

  • Miliutenko, Sofiia
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-25 -- 2019-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/6003
Subject(s): Online resources: Abstract: Förbifart Stockholm (FS) är det första stora projektet som har klimatkrav inskrivet i kontraktet. Då arbetet kring detta är i sin utvecklingsfas är det viktigt att följa detta arbete och plocka upp den erfarenhet som kommer fram både från beställaren (Trv) och entreprenörerna. Inom FS har finns både utförandeentreprenader och totalentreprenader vilket gör att man kan dra slutsatser för båda typerna av entreprenadformer. Det är en stor fördel att en opartisk person kan följa arbetet med öppna ögon och utvärdera vad som blev bra och mindre bra i de olika entreprenaderna. Dessutom måste en analys göras av den kravställning som står i kontraktet och om det är rätt väg att gå eller om det vore mer effektivt att gå tillväga på ett annat sett. Vad vi vet idag finns inga fallstudieanalyser gjorda inom detta område vilket gör det extra viktigt och unikt. Förväntade nyttan med fallstudierna är att få fram ett enhetligt arbetssätt i hanteringen av klimatarbetet internt inom TRV och externt gentemot entreprenörerna i byggskedet. Projektets mål är att i Förbifart Stockholm: 1. Ur entreprenadprojekten identifiera aspekter i total- och utförandeentreprenader som främjar eller hindrar klimatkravsställandet; 2. Utvärdera om kontraktsskrivelserna varit gynnsamt formulerade för att understödja minskade klimatutsläpp vid projektering och byggande; 3. Undersöka hur klimatkravsarbetet kan förbättras och hanteras mer entydligt mot externa entreprenörer och internt inom TrafikverketAbstract: Förbifart Stockholm (FS) is the first major project that has climate requirements written into the contract. Since this work is in its development phase, it is important to follow this work and take care of the experience that emerges from both the client (Trv) and contractors. Both execution contracts and turnkey contracts are used within FS, which allows one to draw conclusions for both types of construction contracts. It is a great advantage that an impartial person can follow the work and evaluate what went well and less well in the various contracts. Expected benefits of the case study is to develop a unified approach in addressing climate requirements in TRV internally and externally with contractors in the construction phase. The project aims are within Förbifart Stockholm: 1. identify aspects in execution and turnkey contracts that promotes or hinders the fullfillment of climate requirements; 2. Assess whether the contracts were favorably formulated to support reduced emissions during the design and construction; 3. Examine how work with climate requirements can be improved and managed more clearly to external contractors, and internally within TRV.
Item type:

Powered by Koha