VTI National Transport Research Database

SET Säkra Effektiva Transporter (SET Safe Effective Transport)

  • Söderman, Mikael
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-05-01 -- 2012-12-31 ; 3000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901437
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Syftet är att skapa resultat som kan tillämpas i transportsektorn med mätbara effekter på bränsleeffektivitet, minskade utsläpp av CO2 samt på transporteffektivitet genom ökad säkerhet vid rangering. Konkreta mål är att utveckla nya koncept inom HMI/GUI för bränsleeffektiv körning, implementeringsstrategier, samt koncept för ökad effektivitet vid rangering. Projektet har även som mål att initiera tvärdisciplinära forskningsområden inom transportsektorn genom att integrera bl.a. teknik, människa-maskin, IT, design, organisations- och beteendevetenskap. Resultat och förväntade effekter: De förväntade resultaten är 1.HMI/GUI-koncept som effektivt stöder förare att köra bränsleeffektivt (s.k. eco-driving) utan att distrahera eller skapa kognitiv belastning för föraren. HMI/GUI-konceptet bygger på multimodala informationskanaler. Ökade krav på att minska emissioner, bl.a. CO2, samt stigande priser på bränsle gör bränsleeffektivitet till en kritisk faktor. En nyckelfaktor för bränsleeffektivitet är förarnas körbeteende. Idag kan s.k. eco-driving resultera i 10-12% lägre bränsleförbrukning. 2.Koncept för att kommunicera eco-driving med omgivande trafik. Syftet är dels skapa acceptans hos omgivningen (fordon som t.ex. åker långsammare), dels skapa goodwill för enskilda åkeriet (genom minskade CO2 utsläpp). 3.Nytt koncept för rangerhjälpmedel som bygger på fordonets rörelser omsatt till ett manöverdon som ger direkt återkoppling från fordonet, vilket ger säkrare och effektivare rangering. Rangering, lastning och lossning är kritiska moment dels för transporteffektiviteten, dels för förarens arbetsmiljö, samt för omgivningens säkerhet. Behovet att effektivisera dessa moment ökar med långa och komplexa fordonskombinationer. Uppläggning och genomförande: Projektet är indelat i sju work packages (WP): WP1 Projektledning, WP2 Testning och utvärdering, WP3 Nyckelfaktorer för eco-driving, WP4 Utveckling av gränssnitt (HMI/GUI), WP5 Strategier för implementering av eco-driving i åkerier, WP6 Utveckling av koncept som kommunicerar eco-driving med omgivningen, WP7 Utveckling av koncept för rangerhjälpmedel.Abstract: Goals/targets: The purpose is to produce results that are directly applicable in the transportation industry in terms of fuel efficient driving, reduced CO2 emissions and fuel costs, and improved safety when loading/unloading cargo. Specific goals are to develop new concepts of HMI/GUI to support fuel efficient driving, strategies to implement driver coaching systems, and new concepts for safer and efficient handling of loading/unloading cargo. This project also aims to initiate interdisciplinary research applied on the transportation industry; automotive technology, human-machine interaction, design, information technology, organisational and behavioural sciences. Result and effects: The expected results are: 1.HMI/GUI-concept that supports the driver to drive fuel efficiently (eco-driving) without causing distraction or cognitive over-load. The HMI/GUI-concept is based in multi-modal information. Fuel cost is a major expense for haulage contractors. Increasing fuel price makes fuel efficiency a critical factor for the transportation sector and thus also for vehicle manufacturers. A key-issue is the drivers´ driving behaviour. Today, eco-driving can result in 10-12% lower fuel consumption. 2. Innovative concepts to communicate eco-driving with the surrounding traffic. The purposes are, e.g. is to gain acceptance from other road users (co-driving trucks drive slowly), and to create good-will for the fleet (eco-driving as a means to produce less CO2). 3. New solutions for safe and efficient manoeuvring the vehicle when load and unloading cargo. With solutions for these matters are stressed due to development of longer and more complex combinations of trucks and trailers. Planning and implementing: The project is managed in seven work packages: WP1: Project management, WP2: Tests and evaluations, WP3: Key-factors for eco-driving, WP4: Development of interfaces (HMI/GUI), WP5: Strategies for implementing eco-driving at haulage contractors, WP6: Concept development to communicate eco-driving to other road users, WP7: Concept development for efficient and safe load/unloading.
Item type:

Powered by Koha