VTI National Transport Research Database

Cykel och gångbanors kvalitet; omfattningen av lokala ojämnheter (Quality of bike and pedestrian surfaces, local roughness)

  • Sjögren, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/110731
Subject(s): Online resources: Abstract: Ta fram ett objektivt underlag om omfattning av lokala ojämnheter på ett cykelvägnät. Ge förslag på mått och mätmetoder . Utfört med laserskannande utrustning som kan utgöra referensmätmetod .Beskriva de lokala ojämnheternas karaktär och avgöra om det är möjligt att reducera med rimliga åtgärder. Med hjälp av referensgruppen utnyttja data från cykelvägnätet i Linköpings kommun för att analysera och enas om möjliga åtgärder. Använda redan befintliga mätsystemdelar för att reducera kostnad för mätning. Mäta in "rådata" så att man kan pröva olika idéer på mått för lokala ojämnheter. Data samlas in i råform (profiler, accelerationer, bilder) för alternativa efterbehandling och analys.Abstract: Objective way of measureing local roughness on bikepaths and pedestrian surfaces. Suggest measuring methods and parameters.
Item type:

Powered by Koha