VTI National Transport Research Database

Det ekonomiska värdet på information (The economic value of information)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-12-06 -- 2017-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/107275
Subject(s): Abstract: Information definieras i Trafikverkets IT-strategi och Digitaliserings strategisom en tillgång i Trafikverket. Information skapas som ett resultat av de processer som drivs i Trafikverket och är beviset av vår verksamhet. Som bevis och tillgång utgör informationen en resurs som ska användas för att förvalta Trafikverkets anläggningar samt övriga tillgångar under lång tid. Det är dock svårt att idag sätta ett ekonomiskt värde på informationen. Forskningen förväntas kunna ge ett kunskapsbidrag kring informationens betydelse för beställarrollen som kan öka kapaciteten i lednings- och styrningsprocesser. Den kunskap som forskas fram förväntas också kunna utgöra en del i att planera för effektivare informationshanteringsprocesser. På sikt kan en organisation som har en hög medvetenhet om värdet av sin information, och som har effektiva informationshanteringsprocesser och lednings- och styrningsprocesser höja kvaliteten på de tjänster som levereras till resenärer och öka sin kapacitet att leverera det som efterfrågas. Trafikverket har identifierat ett flertal aspekter kring nyttan av att kunna värdera information ekonomiskt. * Utifrån ett livscykelperspektiv på anläggningen finns idag ingen koppling till den ekonomiska redovisningen av de kostnader anläggningen har haft, kommer att ha i framtiden samt de man har idag. Redovisningen av de ekonomiska aspekterna utgår idag från en kontoplan, vilken inte har någon koppling till verksamheten. Redovisningens koppling till organisation finns men saknar styrning. Det bör också finnas en koppling mellan ekonomisk redovisning och den kommande informationsstrukturen CoClass. * LCC som arbetssätt medför att det är möjligt att beräkna livscykelkostnaden för anläggningen och ha det som underlag för beslut. * Ekonomisk värdering av information är en grundläggande förutsättning för beslutsfattande och prioritering av verksamhetsfrågor. Det ligger exempelvis till grund för beslut om hantering av viss information utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.Abstract: Information is defined in the Transport Agency's IT strategy and Digitalisation strategisom an asset in the Transport Agency. Information is created as a result of the processes that operated in the Swedish Transport Administration and is proof of our business. As proof, and access the information constitutes a resource that should be used to manage the Transport Administration facilities and other assets for a long time. However, it is difficult today to put a monetary value on the information.
Item type:

Powered by Koha