VTI National Transport Research Database

TRANSOPT (TRANSOPT)

  • Kristoffersson, Jan
  • Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust), Svenskt företag eller organisation, 556753-4010
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-12-11 -- 2010-06-30 ; 440000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200904383
Subject(s): Abstract: Förstudien ska skapa kunskapsunderlag för det fortsatta utvecklings- och demonstrationsprojektet främst inom två områden: - godstransporter i stadsmiljö, både generellt och för Norra Djurgårdstaden när det gäller t.ex. godsmängder, godstyper, lastbärare, trafik, transportörer, kundkrav, hinder och potentialer för samtransporter. - IT-lösningar för optimering av godstransporter, ITS (Intelligent Transport Systems) inklusive inventering av nuläge/olika system som används av transportörerna och bedömning möjlighet till integration för att dela information samt behov av IT-stöd för affärsrelationer mellan transportörer.Abstract: The application relate to a prestudy for a development- and demonstration project ´TransOpt´ which is planned for 2-3 years starting in autumn 2010. TranOpt aims to accelerate the development of both technology and business models for optimization of freight transport in urban surroundings. The prestudy will provide a knowledge base in two main areas: - Transport of goods in urban areas (both overall and for Norra Djurgårdsstaden in Stockholm) in areas such as volumes of cargo, cargo types, cargo carriers, traffic, transport, customer requirements, constraints and potentials for coordinated transports. - IT solutions for the optimization of freight transport, ITS (Intelligent Transportation Systems), including inventory of current state and various systems used by carriers and assessment of the possibility of system integration in order to share information and needs for IT support of business relationships between carriers.
Item type:

Powered by Koha