VTI National Transport Research Database

Referensinhämtning FIDIC (References FIDIC)

  • Hamilton, Jacob
  • Foyen Advokatfirma Kommanditbolag, Svenskt företag eller organisation, 916941-2740
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-21 -- 2017-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2016/100544
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet omfattar inhämtning underlag från utländska beställare som använder FIDIC som kontraktsvillkor. Syftet är att inhämta information om vad som fungerar bra och mindre bra i dessa kontrakt. Projektet omfattar även att göra en jämförelse mellan de största skillnaderna mellan AB/ABT och FIDIC samt en övergripande analys av för- och nackdelar med tillämpning av FIDICs bestämmelser ur ett svenskt perspektiv. Projektet kommer även omfatta kontakter med de stora svenska entreprenörer som kan ha erfarenhet av FIDIC för referensinhämtning. Projektspecifikation gäller som underlag för TG 2, beslut om start av projektets genomförande, i styrelsen den 21 oktober 2016. TG0-beslut togs av styrelsen den 16 september 2016. Underlag till upprättande av projektspecifikationen: – projektförslag FIDIC – projektbeställningAbstract: The project involves gathering experinces from foreign clients who use FIDIC as contract. The purpose is to gather information on what works well and less well in these contracts. The project also includes a comparison between the major differences between AB / ABT and FIDIC as well as a comprehensive analysis of the pros and cons of applying the FIDICs rules from a Swedish perspective. The project will also include contacts with the major Swedish contractors who may have experience of FIDIC for reference retrieval. The Project specification acts as a basis for TG 2, a decision on starting the project, in the Board on 21st October, 2016. TG0 decision was taken by the Board on the 16th September, 2016.
Item type:

Powered by Koha