VTI National Transport Research Database

Demonstration av framtida fjärrstyrda lösningar

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2017-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2016/101824
Subject(s): Online resources: Abstract: Projekt valideringsplattform fjärrstyrda torn bygger upp en simuleringskapacitet för forskning, validering och implementering av nya flygplatser i en fjärrstyrd miljö med en total integrering av framtida kapacitet för digitala informationsflöden. Plattformen kommer att klara av nuvarande lösning inom fjärrstyrda torn, samt nya koncept som multipla torn kontrollerade av en operatör. Kostnaden för att bygga upp den första prototypen är mest tidskrävande. Resultatet kan kopieras för att bygga upp nya moduler snabbare och billigare. Som simulatorprogram planeras det redan existerande Narsim-systemet att användas för en lägre kostnad, plattformen byggs för att kunna hantera även andra system. Lösningen skapar effektiva och säkra möjligheter att både implementera och forska på fjärrstyrda lösningar, samt stödjer andra programområden inom luftfarten såsom fjärrstyrda luftfarkoster som förväntas öka i flygplatsnära miljöer. Projektet löper under ungefär ett halvår och resultatet presenteras före sommaren 2016 om projektstart sker i januari 2016. Projektet presenteras som en framtidsstudie av fjärrstyrda lösningar med integrering av digital information i en demonstration.
Item type:

Powered by Koha