VTI National Transport Research Database

Incidentrapporteringssystem FORESEA - utveckling av sjösäkerhetssystem. Del 2 (Incident reporting system ForeSea: development of a maritime safety system. Part 2)

  • Ahlman, Tryggve
  • Svensk Rederiservice AB, Svenskt företag eller organisation, 556382-7301
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1303252
Subject(s): Abstract: Syftet med del två av ForeSea projektet är utveckling av teknisk/operativ tillgänglighet och systemanpassning. Att möjliggöra och förenkla interaktionen mellan ForeSea och rederiernas redan etablerade system kräver utveckling av det tekniska gränssnittet. Kvalitetssäkring av den framtagna analysmetodiken i säkerhetsanalyser och riskbedömningar är en förutsättning för att systemet i ännu högre grad ska kunna användas som referens i regelutvecklingen och forskningsstudier. Stort fokus ligger på tillgänglighet, utbildning och marknadsinsatser för att sprida kunskap om systemet. Förutsättningen för detta är att utbildningsmoduler byggs och att information om systemet når ut till potentiella användare. En målsättning är att framtida sjömän redan på högskolenivå ska kunna träna och ta del av ForeSea systemets alla delar. Den övergripande och primära målsättningen är att förebygga olyckor till sjöss och kunna bidra till en säker arbetsmiljö för fartygspersonalen. Detta ska uppnås genom att dela kunskap och säkerhetsinformation mellan rederier och fartyg.Abstract: The main goal of the ForeSea project is to reduce risks of maritime accidents by sharing and transferring safety information between operators and management. Allowing formulation of safety analyses, assessments and safety reports. The existing database ForeSea collects incidents reports, contributing to the shipping industry with a reliable and credible base for making safety analyses. safety assessments and safety reports. To make the data usable the reports need to be marked, sorted and categorized. The purpose of ForeSea is to reduce risks and prevent accidents through shared knowledge, continuous development of models for analytical methods and systems/IT, technical upgrades as well as through relevant and immediate feedback. In order to achieve this, an efficient software system needs to be added to the data base as well as human intellectual assessment. ln this continuation and second part ofthe ForeSea project specific focus will put on areas as: - Quality assurance of the system and analyze methods to an ISO standard; - Availability: research project and software training modules. user friendly system; - Adaption: technical interface and system customization; - Development of functions. linking processes between ForeSea and existing systems; - Analyses and analytical methods. development of safety report methods and assessments; - lT-structure, new public homepage linked to the repon module.; - Marketing, users-workshop, industry—seminars; - Information, public presentations, information film, training materials.
Item type:

Powered by Koha