VTI National Transport Research Database

Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor (Sustainability and cost efficiency in supply chains)

  • Brynzér, Henrik
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-06-24 -- 2013-06-30 ; 5620000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901584
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syfte är att bidra till ökad förståelse av, och till metoder för hur man designar och värderar, hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor som stödjer lean produktion. Resultat och förväntade effekter: Olika upplägg av försörjningskedjor kommer att studeras, beskrivas och utvärderas utifrån effektivitet, flexibilitet och hållbarhetsaspekter. Således bidrar projektet ur ett forskningsperspektiv till ny kunskap i form av ökad förståelse och generaliserade modeller för att beskriva och förklara problemområdet. Resultaten och de generaliserade modellerna kommer bl a att resultera i en doktorsavhandling och presenteras i vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Vidare kommer kunskapen som genereras inom projektet att implementeras i flera utbildningsprogram och kurser. Dessutom kommer projektet och resultaten industriellt att användas till att: 1. Skapa förutsättning att förbättra de aktuella försörjningskedjorna inom fallföretagen genom att specificerade förbättringsförlag för hur materialförsörjningskostnad, omvärldspåverkan och lagerhållningskostad kan minska. 2. Utnyttja metoder, standarder och beskrivningar skapade i projektet för att utveckla försörjningskedjorna inom de berörda fallföretagen. Uppläggning och genomförande: Projektet är uppbyggt av djupa fallstudier, vilka genomförs under två av projektets faser. Under fas 1 väljs ett antal fallstudier ut för att representera olika försörjningskedjestrukturer och beskriva de problemställningar som ligger till grund för projektet. Vidare under fas 1 kommer de olika försörjningskedjestrukturerna att ställas emot varandra och analyseras korsvis. I fas 2 kommer preliminära svar till forskningsproblemen att genereras och frågeställningar som identifierats i fallstudierna under fas 1 adderas till projektet. Vidare utvecklas generiska modeller parallellt med fallstudierna och resulterar i föreslagna modeller. Den andra omgången av fallstudier genomförs under projektfas tre och ger input till att omformulera och fördjupa problemen, samt att förfina och validera de föreslagna modellerna. Slutligen i fas fyra fokuseras spridning av resultaten till forskarvärlden och industrin, även om spriding även kommer att genomföras under hela projektet.Abstract: Goals/targets: The purpose of the project is to contribute to the understanding and to the methods of how to design and evaluate sustainable and cost efficient supply chains that supports lean production processes. Result and effects: From the research perspective, the project contributes new knowledge manifested in generalized models within the problem area. Empirical data and means of validation are provided to a doctoral thesis, and the results will be presented in scientific journals and at research conferences. Knowledge will be implemented in several Chalmers educational programmes and courses, both within master programmes and in continuing education. From the company perspective the goal is to evaluate different supply chain set-ups in terms of efficiency, flexibility and sustainability. These results will be used to: 1. Improve the case studies included in this evaluation. Our expectations are that we will specify improvement suggestions to be able to decrease the total SC cost, decrease environmental impact, and reduce inventory cost and amount of handling positions. 2. Utilise the methods, standards and working procedures from the project in order to develop and/or adapting the supply chains in involved companies to provide alternatives to mostly utilised SC in Sweden.Planning and implementing: The project relies upon deep case studies, performed within two phases of the project. In Phase 1, cases are selected to reflect different structural designs of the supply chains, and to include the challenges of the project. Phase 1 leads to a cross-case and synthesizing analysis in Phase 2, which gives preliminary answers to the research problems, deepening the problems, and add issues that during Phase 1 are found to be of importance. Development of generic models takes place in parallel with the case studies and result in proposed models that. The second set of cases performed in Phase 3 provide input to the reformulated and deepened problems emerging from the previous phases, and to refine and validate the proposed models. Phase 4 deals with finalizing and dissemination of results, although dissemination activities take place also during the project.
Item type:

Powered by Koha