VTI National Transport Research Database

Dynamisk prognosstyrd vägdrift (Dynamic forecast controlled road maintenance)

  • Arvidsson, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2017-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/97063
Subject(s): Online resources: Abstract: Dagens Ruttoptimeringsprogram genomför tidsoptimering (kortaste tid) på aktuellt vägnät som skall åtgärdas utifrån väghållarens vägklassindelning som baseras på ÅDT. Vägklimat kan dock variera kraftigt inom ett driftområde och behov att justera för dessa variationer för att kunna uppnå ökad resurseffektivitet får i dagsläget korrigeras grovt manuellt vid resursplanering inför vintersäsong. Syftet med detta projekt är att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation skapa förutsättningar för dynamiska åtgärder för en mer produktiv vinterväghållning.Abstract: Today's Route Optimization Program performs timing optimization (shortest time) on the current road network to be addressed from the road authority based on AADT. Road climate can vary greatly within the maintenance area and the need to adjust for these variations in order to achieve greater resource efficiency must in the current situation be corrected at the resource planning for the winter season. The purpose of this project is that with dynamic road surface information create conditions for dynamic maintenance activities and more productive winter services.
Item type:

Powered by Koha