VTI National Transport Research Database

Teknik- och strategiutveckling av dammningsminimerad väg- och gatudrift i tunnelmiljö (Technique- and strategic development of minimization of dust occurrence in tunnels due to maintenance activities)

  • Gustafsson, Mats
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/97062
Subject(s): Abstract: Projektet ska undersöka hur den idag använda damningsminimerade driften av gator och vägar kan optimeras genom försök i tunnelmiljö. Olika applicering (endast vägkant kontra körbanakontra vägg-till-vägg) och förbättrat dammbindningsmedel avses utvärderas, liksom jämförelse mellan normalt använd städmaskin i tunneln och torr vakuumsugning. Effekter på såväl damm förråd på vägyta, som på halterna av PM10, PM2.5 och NOx i tunnelluften studeras.Abstract: The project will explore how today’s use of maintenance activities to minimize the appearance of dust in streets and roads can be optimized by experiments in tunnels. Different application (only roadside versus roadway versus wall-to-wall) and improved dust control agents is meant to be evaluated, as well as the comparison between normal use of a cleaning machine in the tunnel and dry vacuuming. Effects on both the storage pond at the road surface, and the levels of PM10, PM2.5 and NOx in the tunnel air will be studied.
Item type:

Powered by Koha