VTI National Transport Research Database

In- och kringfartslogistik – effektivare nyttjande av infrastrukturen (Arterial and ringroad logistics- efficient use of infrastructure)

  • Olsson, Lina
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-01 -- 2018-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/96946
Subject(s): Abstract: Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Förbättrad transporteffektivitet genom effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur är centralt för att tillfredsställa mobilitetskrav för både människor och gods, samtidigt som miljöpåverkan minimeras samt samhälls- och näringslivsekonomin förbättras. Stockholm och Göteborg tillhör de 50 städer med högst trängselnivå i Europa, Stockholm rankas på 12:e plats och Göteborg 43:e plats. Trafikläget på in- och kringfartsleder har försämrats över åren med en kontinuerlig ökning av godstrafik de senaste årtiondena. Under 2015 och början av 2016 har det genomförts en FFI-finansierat förstudie, från vilken slutsatsen dras att det finns goda möjligheter, både kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och öka kapaciteten i befintlig infrastruktur genom att effektivisera transporter på in- och kringfartsleder i storstadsregionerna. För att komma vidare krävs bredare samverkan mellan intressenter samt djupare utredning för att i förlängningen göra en fullskalig demonstration. Dynamisk prioritering skulle kunna möjliggöras genom befintlig digital infrastruktur såsom MCS-systemet, som redan idag stödjer koncept-tester av prioriterat körfält och som från 2018 skulle kunna användas för dynamisk styrning och prioritet. Uppkopplade fordon och infrastruktur genom Vehicle2Vehicle eller Vehicle2Infrastructure är en möjliggörare.Abstract: The increasing urbanization and the expected regional expansion planned in the metropolitan regions in Sweden leads to to major transportation challenges. Improved transport efficiency through more efficient utilization of existing infrastructure is central to satisfy the mobility requirements of both people and freight, while minimizing the environmental impact. A FFI-funded pre-study concluded that there is high potential, both in terms of capacity and technology, to dynamically prioritize sustainable freight transport and increase the capacity of existing infrastructure by streamlining the sub-urban logistics in metropolitan regions. The aim of the project is to investigate the socio-economic potential of a streamlined sub-urban logistics for freight transport, through dynamic prioritization, and to prepare for a full-scale demonstration. The project is expected to result in a proposal for how a full-scale demonstration could be carried out, based on an analysis of feasibility, environmental- and commercial benefits, as well as verified system effects. The main applicant of the project is Closer at Lindholmen Science Park and collaborative partners are DB Schenker, the Swedish Transport Administration, Västra Götalandsregionen, Chalmers University of Technology, the Royal Institute of Technology, Gothenburg city, City of Stockholm and Midconnect. Volvo Group, Scania and Ericsson supports further development of the project and the first two are included in the reference group through their participation in Closer´s Round table within Urban Mobility. Total budget for the project is 3.7 million SEK, of which 1.3 million SEK are applied for by FFI. The project time is 20 months.
Item type:

Powered by Koha