VTI National Transport Research Database

Litteraturstudie och kunskapssammanställning eftergivliga stolpar i vägmiljön (Literature review and knowledge compilation for breakaway poles in the road environment)

  • Vadeby, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-01 -- 2017-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/95975
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet genomför litteraturstudie av tillgänglig litteratur i olika databaser. Projektet genomförs i huvudsak av VTI Linköping och deras expertis inom testområdet kommer att ingå i arbetet. För delen med olycksfallsstudier granskas rapporter i STRADA för att sortera ut olyckor med stolpar inblandade. Projektet kommer inte att analysera eller värdera arbetet med själva standarderna för stolpar. Syftet med det föreslagna projektet är att få en bättre förståelse för användningen av eftergivliga belysningsstolpar idag. Litteraturstudie ska sträva efter att få svar på följande frågor: * Vad visar studier som analyserat verkliga olyckor? * Används eftergivliga belysningsstolpar optimalt kostnadseffektivt för att få ut maximal säkerhet i Sverige? * Är det rätt miljöer stolparna används i? * Hur används eftergivliga belysningsstolpar i andra länder? Främst studeras Danmark, Norge, Danmark, England och USA; * Vad baseras andra länders kunskap på? * Olycksfallsstudie som inom utvalda geografiska områden undersöker i vilka situationer och i vilken omfattning det sker olyckor med belysningsstolpar idag.Abstract: The project conducts literature review of available literature in different databases. The project is implemented mainly by VTI Linköping and their expertise in testing will be included in the work. For the majority of accident studies examined reports in STRADA to sort out incidents of poles involved. The project will not analyze or evaluate the work of the standards themselves for the posts. The purpose of the proposed project is to gain a better understanding of the use of flexible light poles today. Literature study should seek to answer the following questions: * What do the studies that analyzed real accidents? * Used breakaway light poles optimal cost to get the maximum safety in Sweden? * Is it the right environments poles used in? * How is compliant lighting columns in other countries? Mainly studied Denmark, Norway, Denmark, England and the USA; * What other countries are based on knowledge? * Accidents Study in selected geographical areas investigate in what circumstances and to what extent there are accidents with light poles today.
Item type:

Powered by Koha