VTI National Transport Research Database

ADAPT: Arena for Development of Attractive Public Transport

  • Eliasson, Jonas
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201201802
Subject(s): Abstract: Syfte och mål – uppfyllelse: Projektet har lett till a) en rad metodutvecklingar, många med det gemensamma temat att bättre kunna analysera åtgärder för att minska trängselrelaterade problem i kollektivtrafiken. b) tillämpningar av dessa och andra metoder i ett antal aktuella viktiga frågor, bl a utbyggnaden av t-banan i Stockholm och ett åtgärdsprogram för att förbättra stombusslinjerna i Stockholm. c) ökade kontakter mellan forskning och avnämare, i synnerhet i Stockholm men även i de andra storstäderna. Projektmålen var a)-c) och uppfyllts väl. Resultat och förväntade effekter – utfall: 1. Identifying and modeling dynamic congestion effects . The model was applied for evaluating the benefits of an increased public transport capacity in the case of the blue metro line extension to Nacka. 2. Evaluating effects of bus service improvement measures, e.g. increasing stop spacing and boarding from the rear door was evaluated on trunk bus line 4 in Stockholm. 3. Mapping current practices and challenges in the state-of-the-practice 4. Developing an iterative transit assignment model that incorporates congestion in passenger route choice. Upplägg och genomförande – analys: Metodutvecklingen byggde på tidigare forskningsprojekt som nu kunde förfinas och utvecklas ytterligare. Behov och frågeställningar formulerades i nära samarbet med SLL och Stockholmsförhandlingen (tunnelbaneutredningen), och testades och användes sedan direkt i analyser av bl a tunnelbaneinvesteringar och bussåtgärder. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och bli en del av en doktorsavhandling.
Item type:

Powered by Koha