VTI National Transport Research Database

Småreformer (Small changes in regulations that makes difference)

  • Larsson, Mats-Ola
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-20 -- 2017-02-24 Registration number:
  • Trafikverket 2016/95679
Subject(s): Online resources: Abstract: Det parlamentariska läget kan göra det svårt att få igenom större reformer de närmaste åren för att nå målsättningen om fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att ändå upprätthålla en tillräckligt hög omställningstakt finns det behov av parallella åtgärdsstrategier. Detta projekt ska utreda och föreslå mindre reformer för hållbart resande som kan införas utan omfattande politisk behandling. Reformerna inriktas mot nationell, regional och kommunal nivå. De ska kunna användas av olika myndigheter och regeringen i arbetet med omställningen av transportsystemet och fordonsflottan. I projektet ingår att studera svenska och internationella exempel som går att genomföra genom mindre förändringar i befintliga regelverk och lagar, till exempel förordningar, regleringsbrev och direktiv.Abstract: The parliamentary situation may make it difficult to push through major reforms in the coming years to achieve the goal of fossil fuel independent vehicle fleet by 2030. In order to still maintain a sufficiently high conversion rate, there is a need for parallel action strategies.This project will investigate and propose minor reforms for sustainable travel that can be implemented without extensive political treatment. The reforms focus on national, regional and municipal level. They should be able to be used by different agencies and the government in the process of transformation of the transport system and the vehicle fleet.The project includes the study of Swedish and international examples that can be implemented by minor changes in the existing regulations and laws, such as regulations and directives to administrations and agencies.
Item type:

Powered by Koha