VTI National Transport Research Database

Potensmodell för oskyddade trafikanter (A model of power functions for unprotected road users)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/84049
Subject(s): Abstract: Potensmodellen beskriver sambandet mellan antalet olyckor och förändringar i medelhastighet. Den är byggd på alla olyckstyper i Sverige och det kan innebära att det inte är säkert att den gäller för olyckor med fotgängare, cyklister och mopedförare. Studien syftar till att under söka sambandet mellan medelhastighet och antalet personskadeolyckor mellan motorfordon och (i) fotgängare, (ii) cyklister, (iii) moped och (iv) andra motorfordon. På detta sätt vill vi öka vår förståelse för hur hastighet påverkar dessa olyckstyper samt trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Item type:

Powered by Koha