VTI National Transport Research Database

CSA ULLA Undersökningar medelst Ljudmätningar vid Landningar på Arlanda (CSA ULLA)

  • Bolin, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2017-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/93100
Subject(s): Abstract: Denna förstudie syftar till att skapa underlag för ett mätprojekt rörande flygbuller som är väsentligt för att validera den modell som skapas i projekt SAFT men även har koppling till projekt BRANTARE. Arbetet är uppdelat i följande delar: -Identifiera luckor i tidigare forskning rörande ljudmätningar av flygplansljud kopplat till flygtrafikledning -Beskriva synergieffekter med SAFT och BRANTARE samt nyttiggörande -Samtala med Swedavias flygakustik och Transportstyrelsens miljösektion -Utveckla och testa hårdvara för mätningarAbstract: This feasibility study aims to create the basis for a project that is essential to validate the model created in the project SAFT but relates also to the project BRANTARE. The work is split into the following main tasks: - Identify gaps in research related to aircraft noise connected to air-traffic-management; - Describe synergies with SAFT and BRANTARE and the utilisation; - Talks with Swedavia's team for noise and the Swedish Transport Agency´s environmental section; - Start developing and testing the hardware needed for the planned measurements.
Item type:

Powered by Koha