VTI National Transport Research Database

HCT – prestanda utvärdering Singel- och Dubbelmontage av däck utförda på DUO-kärra (HCT – Evolution of Single and Double mounted tires on DUO-CAT)

  • Larsson, Lena
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-01 -- 2017-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/92919
Subject(s): Abstract: Som underlag för 74-tonslagstiftningen i Sverige är det av stor vikt att reglerna blir relevanta med avseende på: * Lastförmåga; * Manövrerbarhet; * Fordonstabilitet; * Broms- och drivförmåga – väggrepp; * Drivlineprestanda; * Säkerställd bränslebesparing och därmed CO2 reduktion. För att få fram viss prestanda för DUO-Trailerekipagen måste de testas på provbana där man i säker miljö kan isolera egenskaper, exempelvis relativ bränsleförbrukning. DUO-Kärra har i DUO2-projekten testats på väg, med goda resultat. Det är troligt att denna kombination kommer bli vanlig på ett vägnät med max 34m och 74ton. För att kunna få underlag för att bygga dessa ekipage på ett lämpligt sätt bör prestandaegenskaper mätas och användas som underlag för simuleringsverktyg.Abstract: As a basis for the 74-ton legislation in Sweden, it is of great importance that the rules are relevant with respect to: * Payload; * Maneuverability; * Vehicle Stability; * Braking and traction - traction; * Powertrain Performance; * Fuel saving and thus CO2 reduction. To obtain certain performance DUO CAT must be tested on the test track with controlled ambient conditions. This makes it possible to reveal properties, such as relative fuel consumption. DUO-trailer has DUO2 projects tested on the road, with good results. It is likely that this combination will be common on a road with a maximum of 34m and 74ton. In order to construct these rigs appropriately the performance characteristics should be measured to verify simulation tools.comparison, sweep data and startability.
Item type:

Powered by Koha