VTI National Transport Research Database

CSA INFRA (CSA INFRA the aviation infra system)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2023-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/92789
Subject(s): Abstract: Syftet med INFRA är att studera flyget som ett sammanhållet infrastrukturellt (transport?) system – ett ”infrasystem” – samt att studera hur man på allvar kan beakta buller som en internaliserad systemkomponent. Detta i sin tur leder till att utveckla kunskap nödvändig för att utforma och anpassa metoder och verktyg för implementering och realisering av framtida lösningar. Det övergripande målet är att bidra till att öka chanserna för att genomföra en hållbar och lyckad systemförändring för att minska buller. Ett delmål är att förbereda systemet på implementering av de nya bullerreducerande initiativ och lösningar som parallell forskning utvecklar (t.ex. andra finansierade projekt inom KTH centrum för hållbar luftfart). INFRAs resultat kan tillämpas också i utvärdering och prioritering av olika lösningsförslag. Arbetet kommer att genomföras som ett kombinerat senior och doktorandprojekt.Abstract: The purpose of INFRA is studying aviation as a cohesive infrastructural system – as well as to study how one seriously can consider noise as an internalized system component. This in turn leads to the development of the knowledge necessary to design and adapt methods and tools for implementation and realisation of future solutions. The overall objective is to contribute to increase the chances of implementing a sustainable and successful system change to reduce noise. An intermediate goal is to prepare the system for implementation of the new noise-reduction initiatives and solutions as parallel research develops (e.g. other funded projects within the KTH Center for Sustainable Aviation). The results from INFRA can be applied in the evaluation and prioritization of different solutions. The work will be carried out as a combined senior and PhD student project.
Item type:

Powered by Koha