VTI National Transport Research Database

CSA SAFT Simulering av Atmosfär och Flygtrafik för en Tystare omvärld (CSA SAFT Simulation of atmosphere and air traffic for a quieter environment)

  • Åbom, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2019-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/92229
Subject(s): Online resources: Abstract: I forskningsprojektet SAFT föreslås det att inrätta ett beräkningsverktyg som möjliggör simulering av bullerexponering på marken från flygtrafik, med hänsyn till hela kedjan: typ av flygplan/motor, flygbana, flygplan- / motor tillstånd, ljudalstring och ljudutbredning med hänsyn till aktuellt väder. Genom framtida studier med SAFT-verktyget förväntas det att effektiva metoder för att påverka bullret kan identifieras. Detta kan vara genom studier på befintliga flygplan/flygtrafik och start/landningsprocedurer samt framtida motor-/flygplanstyper. Verktyget SAFT är primärt avsett att utgöra ett komplement till dagens så kallade "integrerade metoder", men kommer att gå långt bortom dessa metoder när det gäller funktionalitet. Centrala skillnader mellan ett "fysik baserat" simuleringsverktyg som SAFT och ett integrerat verktyg är att den senare inte tillåter en separation mellan de enskilda ljudkällorna på ett flygplan, inte innehåller någon frekvensinformation, inte tillåter studier hur ljudet från varje källa utbreder sig samt ej heller tar hänsyn till meteorologiska variationer. Medan intgrerade verktyg fokuserar primärt på långsiktiga bullermönster, typiskt totalt över ett år, är det nya planerade SAFT verktyget också mycket lämpat för ”single-event” studier av nya rutiner (t.ex. kopplat till projekt BRANTARE), nya motorer etc.Abstract: In the research project SAFT it is proposed to establish a computational platform which allows for the simulation of noise exposure on ground from air traffic, taking into account the complete chain: type of aircraft/engine, trajectory, aircraft-/Engine condition, noise generation and sound propagation in the given weather condition. Through future studies with the SAFT-tool it is anticipated that adequate means for noise mitigation could be identified. This could be through studies on existing aircraft/air traffic and procedures as well as on future engine/airframe technology or forecasted partly replaced aircraft fleet and their movements. The SAFT tool is primarily intended to form a complement to today’s so called “integrated methods”, but will go far beyond those methods when it comes to functionality. Central differences between a “physics based” simulation tool like SAFT and an integrated tool is that the latter do not allow for a separation between the individual sound sources on an aircraft, it is neither able to separate the source at one hand, and the sound propagation on the other, and it do not include any frequency information. While integrated tools primarily focus on long term noise patterns, typically total yearly air traffic, simulation tools like the planned SAFT are far better suited for single-event studies of new procedures (e.g. as studied within the project BRANTARE), new engines etc.
Item type:

Powered by Koha