VTI National Transport Research Database

Tillståndsbeskrivning av vägmarkeringar i Danmark, Norge och Sverige (State assessment of road markings in Denmark, Norway and Sweden)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-01 -- 2022-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/90416
Subject(s): Online resources: Abstract: Synbarheten för en vägmarkering är beroende av sin retroreflektion. Därför, i syfte att säkerställa god synbarhet, finns det ett behov av lämpliga underhållsrutiner. Dessutom måste vägmarkeringsmaterialet vara av hög kvalitet, det vill säga att vara motståndskraftig mot slitage från trafiken. Ett sätt att ta reda på om dagens vägmarkeringar uppfyller förarens behov är att genomföra tillståndsbedömningar regelbundet. En sådan bedömning innebär mobil mätning av hur ett stort antal vägmarkeringsobjekt, som valts ut slumpmässigt. Retroreflektionen, den effektiva vägmarkeringsarean och slitage är ett mått på vägmarkeringars synlighet och kommer att vara beroende variabeln i studien. Oberoende variabler är land, geografiskt område inom ett land och den genomsnittliga dagliga trafiken (ADT). Mätningar kommer att genomföras i Danmark, Norge och Sverige som deltar i studien . Resultatet kommer att visa om retroreflektionen uppfyller kraven i regelverken. Vidare kan studeras skillnader i vägmarkeringarnas kvalitet mellan länder och mellan geografiska områden inom ett land. Varje år kommer resultaten att diskuteras i en workshop. Vid detta möte kan väghållarna från de tre länderna lära av varandra för att lösa eventuella problem för kvaliteten på vägmarkeringar.Abstract: The visibility of a road marking is dependent of its retroreflectivity. Therefore, in order to ensure good visibility, there is a need of adequate maintenance routines. Furthermore, the road marking material must be of high quality, i.e. being resistant against wear from the traffic. One way to find out if today´s road markings fulfil the driver's needs is to carry out state assessment regularly. Such an assessment involves mobile measurement of the performance of a large number of road marking objects, chosen by random. The retroreflectivity, the effective road marking area and the state of wear is a measure of the road marking visibility and will be the dependent variable in the study. Independent variables are country, geographical region within one country and average daily traffic (ADT). Measurements will be accomplished in Denmark, Norway and Sweden who are involved in the study. The result will show if the retroreflectivity complies with the requirements in the regulations. Furthermore, differences in road marking quality between countries and between geographical regions within one country can be studied. Each year the results will be discussed in a work-shop. At this meeting the road keepers of the three countries can learn from each other in order to solve any possible problems regarding the road marking performance.
Item type:

Powered by Koha