VTI National Transport Research Database

Livscykelperspektiv på Investeringsbedömningar (Life cycle aspects on investment decision making)

  • Pyddoke, Roger
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-30 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/89529
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till utveckla och implementera arbetssätt som främjar helhetsperspektiv på investeringsbedömningar genom LCC-baserad metodik. Trafikverket har under flera år satsat på projekt för att implementera LCC i sina processer, däribland doktorandprojekt, utvecklingsprojekt, sakområde LCC samt implementering av livscykelbedömningar i samtliga konsultuppdrag på VO Investering. Under detta arbete har ett flertal konkreta problem och möjligheter identifierats i stegen mot att åstadkomma mer balanserade helhetsbedömningar där konsekvernser över hela livscykeln beaktas, se nedan. LCC kan ses som konsekvensbedömningar av olika åtgärdsalternativ genom kvalitativa och kvantitativa uppskattningar av kostnader och effekter, med särskilt fokus på skillnader mellan alternativen. För Trafikverket innebär LCC och livscykelbedömningar kopplade till kostnader en möjlighet att väga samman vitt skilda aspekter genom investeringskostnader, underhållskostnader, samt värderade effekter, t.ex. buller, CO2, bränslekostnader, fordonskostnader, restid, olyckskostnader, osv. Därvid kan LCC betraktas som ett komplement till samhällsekonomiska bedömningar när beslutade åtgärdsval utformas i sina detaljer. De kan även ses som ett komplement som knyter ihop miljöpåverkansbedömningar i de fall när det är relevant att ställa nyttan med reducerad miljöpåverkan mot ökade kostnader för investeringar eller underhåll. Exempel på områden som kräver ytterligare arbete är: * Inventering av beslutssituationer där livscykelbedömningar bör göras i samband med planering, projektering och genomförande av infrastrukturprojekt; * Analys av hur olika arbetssätt kan integreras i beslutssituationer, t.ex. LCA, LCC, RAMS, linjevalsstudier; * Utveckling av arbetssätt som stödjer definierandet av systemgränser för livscykelbedömningar genom tillämpning av Dr-projekt ”Aspekter på livscykelkostnader i anläggningsinvesteringar” som slutförs 2016; * Konsekvensbedömning och studier av olika alternativ för hur långa analysperioder för komponenter med långa tekniska livslängder ska hanteras. Därutöver tillkommer projekt som just nu startas inom teknikområden i form av förstudier för att se hur dessa bäst ska optimeras ur ett livscykelperspektiv, t.ex. avvattning och vägutrustningar. Här behövs ett samarbete med dessa projekt för att undvika dubbelarbete.
Item type:

Powered by Koha