VTI National Transport Research Database

LED-belysningens effekter på djur o natur med rekommendationer (Effects of LED lighting on animals and nature and recommendations)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-05 -- 2018-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/87245
Subject(s): Abstract: Idag saknas sammanställd kunskap om vilken djur- och naturpåverkan som utomhusbelysning i form av LED (lysdioder) har och hur detta kan förebyggas. Detta projekt kommer därför att kartlägga vilken djur- och naturpåverkan som LED- belysning ger, identifiera under vilka förutsättningar utsatta djurgrupper påverkas av ljusföroreningar samt ge konkreta rekommendationer för att minimera påverkan på djur och natur under nordiska förhållanden.Abstract: Today, the lack of a consolidated knowledge about the impact of LED outdoor lighting has on animal and nature and how the impact can be prevented. This project will therefore identify the animal and nature influence that LED lighting provides, identify the conditions under which animals vulnerable groups affected by light pollution and provide concrete recommendations to minimize the impact on wildlife and nature in Nordic conditions.
Item type:

Powered by Koha