VTI National Transport Research Database

PG (Requirements for Inspections in 3D)

  • Ek, Monica
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-01 -- 2018-03-20 Registration number:
  • Trafikverket 2016/87121
Subject(s): Abstract: Bakgrund: Det har utförts en huvudinspektion inför trafiktagande av järnvägstunnel Hallandsås med fokus på sprickdetektering och inläckage, vad gäller berg och platsgjutna betongkonstruktioner. Projekt Hallandsås har levererat relationshandlingar i 3D och tunneln har laserscannats. Den kommer fortsatt att scannas med jämna mellanrum, varifrån 3D-data levereras. Vid mottagning uppkom frågor kring huruvida information om skador och andra anmärkningar kan visualiseras i 3D och användas i underhålls- och inspektionssyfte. Därmed berörs även frågor om hur dokumentationen skall hanteras och redovisas i 3D-modellen. Målet är att i en förstudie precisera och utreda vilket behov av 3D-information som finns för att underlätta arbetet med att följa och ajourhålla åtgärder för underhåll och inspektion. Det kommer att bli ett underlag för att kunna kravställa leveranser i 3D för detta syfte. Upplägg: För att fördjupa sig i frågeställningarna ovan görs en förstudie som begränsar sig, i ett första skede, till att omfatta teknikområdena; TBM, Platsgjuten betong, Berg, Geo och Miljö, i och kring järnvägstunnel Hallandsås. All data vad järnvägsinstallationer ingår ej. Förstudien innehåller dels en utredning av förutsättningarna; förhållanden och möjligheter till samkörning med relaterade system och pågående projekt (BaTMan, BIS, Anda, GUS, AM ISO55001, CoClass etc.) inom Trafikverket. Vidare undersöks möjligheter och behov för framtagande och redovisning av inspektions-data i 3D-modeller med avseende på: skadetyper/tillståndsklass/kodning, toleransnivåer/felmarginaler, datering/åtgärdsbehov/statusmärkning samt lagerindelning och format. Utifrån ett praktiskt test av presentationsform och visualisering av inspektionsdata i en 3D-modell tas ett förslag till kravspecifikation gällande inspektionsdata som kan och bör dokumenteras i 3D, utifrån bland annat Trafikverkets publikation 1993:34 ”Handbok För Broinspektion” samt BaTMans publikationer gällande inspektion av byggnadsverk fram. Vidare kan rutiner och kravställningar för hantering av laserscannad data i järnvägstunnlar tas fram där hantering av indata; uppbyggnad av 3D-modell, toleransnivåer etc. ingår liksom rekommendationer för undersökning och analys av förändringar i 3D-data över tid.Abstract: Background. A main inspection has been carried out for the Hallandsås railway tunnel, focusing on crack detection and leakage, in the case of rock and cast concrete structures. Project Hallandsås has delivered as built documents in 3D and the tunnel has been laserscanned. It will be scanned at regular intervals, from which 3D data is delivered. Upon receipt, questions arose as to whether information about damage and other remarks can be visualized in 3D and used for maintenance and inspection purposes. This also involves questions about how the documentation is handled and reported in the 3D model. The aim is to, in a pilot study, pinpoint and investigate the need for 3D information needed to facilitate the follow-up and upkeep of maintenance and inspection measures. It will provide a basis for claiming 3D deliveries for this purpose. Setup. In order to delve into the above questions, a preliminary study is made, which at the first stage is concentrated to these areas: TBM, Place cast concrete, Rock, Geo and Environmental aspects, in and around the railway tunnel Hallandsås. All data conserning rail installations is not included. The pilot study contains conditions and opportunities for interconnection with related systems and ongoing projects (BaTMan, BIS, Spirit, GUS, AM ISO55001, CoClass etc.) within the Swedish Transport Administration. Furthermore, the possibilities and needs for developing and reporting inspection data in 3D models are investigated with regard to: types of damage / state class / coding, tolerance levels / error margins, dating / action needs / status labeling, and format. Based on a practical test of presentation and visualization of inspection data in a 3D model, a draft specification is made regarding inspection data that can and should be documented in 3D, including, among other things, the Swedish Transport Administration's publication 1993: 34 "Brochure Manual" as well as the BaTMan's publications concerning inspection of construction works up. Furthermore, routines and requirements for handling laserscanned data in railway tunnels can be obtained where handling of input data; Construction of 3D model, tolerance levels, etc., as well as recommendations for examining and analyzing changes in 3D data over time.
Item type:

Powered by Koha