VTI National Transport Research Database

BBT Vidareutveckling av förebyggande brounderhåll - förstudie (BBT Further development of preventive bridge maintenence - pilot study)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-11 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/87102
Subject(s): Abstract: Erfarenheten från andra områden visar att förebyggande underhåll inte enbart förlänger livslängden utan dessutom förbättrar funktionen under bruksskedet. Hypotesen är att ett förbättrat brounderhåll skulle ge broar med längre livslängd och bättre funktionsegenskaper till begränsade kostnader. Det förebyggande brounderhållet handlar om förment enkla ting som t.ex. renspolning, säkerställande av dräneringssystemets funktion, ogräsbekämpning, utjämning av ojämnheter, reparation av sprickor och riktning av räcken. Det saknas forskning som visar om de aktuella åtgärderna leder till effektiva förbättringar och om det finns andra åtgärder som vore bättre. Vi vet inte i detalj hur och när åtgärderna bör utföras och hur de skall följas upp. Vilka incitament finns för den som ansvarar för brounderhållet att genomföra och vidareutveckla åtgärderna? Förstudien omfattar noggrann genomgång och analys av de tekniska krav och de underhållsåtgärder som Trafikverket ställer och föreslår för det förebyggande brounderhållet.Abstract: Experience from other areas shows that preventive maintenance not only prolongs life but also improves the function during the usage phase. The hypothesis is that an improved bridge maintenance would provide bridges with longer life and better performance characteristics at limited cost. Preventive bridge maintenence is about supposedly simple things such as flushing of edge beams, ensuring the function of the drainage system, vegetation control, smoothing bumps in the overburden, repairing cracks and small repairs of the guard rails. There is no research that shows whether the current measures leads to improvements and whether other measures would be better. We do not know in detail how and when the measures should be carried out and how they should be followed up. What incentives are there for the person responsible for the maintenence to implement and further develop measures? The pilot study includes careful review and analysis of the technical requirements and the maintenance measures the Swedish Transport Administration sets and suggest preventive bridge maintenence.
Item type:

Powered by Koha