VTI National Transport Research Database

Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon (Packing and assembly analysis of flexible parts in hybrids and light weight vehicles)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-06-01 -- 2012-12-31 ; 7200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901594
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Bilindustrin fokuserar på hybridlösningar med både konventionella förbränningsmotorer och batteriförsedda elmotorer. Att passa in alla nya komponenter relaterade till elektriska lösningar i det redan tätt packade fordonet är svårt. En utmaning är att hitta en acceptabel placering av det relativt skrymmande batteriet. Varje placering måste utvärderas med hänsyn till geometrisk inblandning samt materialanvändning av komplexa elektriska kablar (vikt och kostnad). Även monteringsaspekter måste beaktas tidigt i konceptuell design med tanke på genomförbarhet och ergonomi. Cirka 25% av alla kvalitetsproblem är relaterade till flexibla delar och andra delar relaterade till dessa, och många arbetsrelaterade skador orsakas av denna sorts monteringsarbete. Målet med detta projekt är snabbare produktrealisering av hybrider och fullt elektrifierade lättviktsfordon genom utveckling av digitala verktyg för effektiv geometrisk packning och monteringsbanplanering, samt analys av flexibla delar. Målet är också att projektgruppen skall vara världsledande inom geometrisk packning och monteringsanalyser av flexibla material, både vad beträffar industriell implementering och långsiktig strategisk forskning. Resultat och förväntade effekter: Målet med det här projektet är snabbare produktrealisering av hybrider och fullt elektrifierade lättviktsfordon. Målet är framförallt metoder och digitala verktyg för effektiv geometrisk packning och monteringsbanplanering, samt analys av flexibla delar relaterade till drivlinesystemen och till lättviktskonstruktioner. Målet är också att projektgruppen erkänns som en världsledande konstellation inom geometrisk packning och monteringsanalys av flexibla delar i hybrider och fullt elektrifierade lättviktsfordon. Erkännandet skall gälla både kortsiktig industriell implementation och långsiktig strategisk forskning. Projektet siktar på en produktivitetsökning om 20% i packningsdesign och 10% i produktionsberedning som ett resultat av projektets kapacitetsförbättring av virtuella metoder och verktyg. Vidare siktar projektet på en produktivitetsökning om 2-3% i slutgiltig montering av flexibla delar, genom snabba och precisa konsekvens- och optimeringsstudier. Uppläggning och genomförande: Arbetet kommer att utföras i följande fyra arbetspaket: (i)Geometrisk packning och design, (ii)Monteringsbanplanering och analys, (iii)Kunskap och modellering av materialegenskaper, (iv)Demonstrator och spridning av resultat. Projektresultaten kommer kontinuerligt att implementeras i IPS mjukvarudemonstratorn som är tillgänglig för projektdeltagarna. Detta arbetssätt har garanterat användbarheten av projektresultaten både under och efter ett projekt. Resultat skall distribueras vidare i tidskrifter, konferenser, seminarier och masterkurser på Chalmers. Det stora nätverket knutet till FCC och Wingquist Laboratory kommer också att användas i spridningen av projektresultaten.Abstract: The automotive industry is focusing on hybrid solutions with both conventional combustion engines and battery supplied electrical engines. To fit all new components related to the electrical solutions in the already densely packaged vehicle is hard. One challenge is to find an acceptable placement of the relatively bulky battery. Each placement must be evaluated with respect to geometrical interference and material usage of electric cables and harnesses (weight and cost). Also the assembly aspects must be considered early during conceptual design with respect to feasibility and ergonomics. Approximately 25 percent of all quality problems are related to flexible parts and connecting tasks and many working related injuries are caused by this type of assembly tasks. The goal of this project is faster product realizations of hybrids and fully electrified light weight vehicles by developing digital tools for efficient geometrical packing and assembly path planning and analysis of flexible parts. The goal of this project is faster product realizations of hybrids and fully electrified light weight vehicles. In particular, the goal is methods and digital tools for efficient geometrical packing and assembly path planning and analysis of flexible parts related to the propulsion systems and to light weight solutions. The goal is also that the project group is recognized as being the world leading constellation within geometrical packing and assembly analysis of flexible parts of hybrids and fully electrified light weight vehicles. The recognition should apply both to short term industrial implementation and long term strategic research. The project aims at a productivity increase of 20 percent in packing design and 10 percent in manufacturing engineering by this projects capability enhancement of virtual methods and tools. Furthermore, the project aims at a productivity increase of 2-3 percent in final assembly of flexible parts, by fast and accurate consequence- and optimization studies.
Item type:

Powered by Koha