VTI National Transport Research Database

Naturanpassade erosionsskydd i farleder (Nature-friendly bank protection in fairways)

  • Danielsson, Per
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2016-08-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1504160
Subject(s): Abstract: Traditionellt utgörs erosionsskydd längs farleder av hårda skydd såsom stenskoningar, gabioner och betongplattor/betongmadrasser. Gemensamt för dessa skydd som enbart utgörs av hårt material (sten, betong, tegel), är att de skadar det naturliga ekosystemet samt att de ofta förflyttar problemet nedströms och därmed skapar erosion på andra oönskade platser. Ofta sker erosion i kanterna av dessa skydd och med tiden kan de även sätta sig och därmed sjunka ner under vattenytan med försämrat skydd som resultat. Naturanpassade erosionsskydd syftar till att förhindra erosion i samklang med naturen och på ett hållbart sätt. Sådana skydd använder sig av naturliga material, växter samt växter i kombination med hårda eller delvis hårda skydd. Naturanpassade erosionsskydd används på andra platser i världen men har av tradition inte använts särskilt ofta i Sverige. Som exempel på sådana metoder kan nämnas strandfodring (Hanson et al., 2002) eller kultivering av vegetation (De Jong et al., 2014). Liknande metoder har testats på några platser i Sverige, främst i vattendrag (Sjöstedt, 2014), men har aldrig använts som skydd mot fartygsgenererade vågor. Det övergripande syftet med projektet är att testa och utvärdera funktionen av olika naturanpassade erosionsskydd samt deras förmåga att samtidigt skydda eller öka biodiversiteten längs utsatta stränder där mänskliga aktiviteteter negativt påverkat ekosystemet. Fyra olika platser i den del av Furusundsleden som är mest exponerad för fartygsvågor (från Stabo Udde till Vallersvik) kommer att väljas ut för att studera olika typer av erosionsskydd och deras funktion. Dessa platser representerar olika förutsättningar för erosion vad gäller inkommande vågor, befintligt strandmaterial och vegetation samt morfologisk form. Det mest lämpliga skyddet kommer att installeras på respektive plats; de skydd som preliminärt kommer att undersökas är återplantering av vass, stenskoning med faskiner, gabioner med förplanterad vass, sandfodring med eller utan skoning och växter i strandbrinken. Möjligheter kommer att finnas att modifiera skydden under undersökningsperioden för att testa alternativa utformningar och hitta optimal design vad gäller skydd mot erosion samt förbättrade förhållanden för ekosystemen. Abstract: The shores along Furusundsleden suffer from ship-generated erosion. Field studies have previously been conducted to investigate ship-generated waves and their effects on shore erosion (Granath 2015). According to these studies, it has been found that the primary waves (drawdown) have the greatest negative impact regarding the erosion and that a reduction in ship speed can partially alleviate this effect. However, only speed limitations will not solve the erosion problem; there is need for protective measures as well, preferably nature-friendly bank protection. Eroding shores along fairways have traditionally been protected by hard structures such as revetments (rip-rap), gabions, or concrete slabs. Hard structures have in common that they are not environmentally friendly and will harm the ecosystem. Hard structures will also move the erosion problem downstream. It is common that local erosion occurs at the edges of hard structures, which could cause undermining and settling of the shore protection structure leading to loss of function. Nature-friendly bank protection measures will stabilize the shoreline and at the same time promote the biodiversity and natural environment along the shore. Such measures involve the use of soft solutions or a combination of soft and hard solutions. Nature-friendly protection is utilized in other countries but not so much in Sweden. Examples from Sweden are beach nourishment (Hanson et al., 2002) and the use of vegetation (De Jong et al., 2014). Soft and combined methods have been tested at a few locations in Sweden, primarily in rivers (Sjöstedt, 2014), but these methods have not been tested as shore protection against ship-generated waves. The aim of this project is to test and evaluate the function and robustness of various nature-friendly bank protection measures in order to: (i) prevent or reduce the erosion, and (ii) improve the biodiversity along shores where human activities have a great impact on the environment. Nature-friendly bank protection using vegetation or different combinations of vegetation, nourishment (sand, gravel), and rip-rap will be built and tested. To be successful with soft and combined solutions it is important to consider the local conditions, including hydrodynamics, sedimentology, geology, morphology, and vegetation. Concerning vegetation, important properties are the root system (length and distribution), growth speed, competitiveness, and soil strength (Leth, 2014). Soft solutions might need to be combined with hard solutions, especially in exposed areas, to avoid erosion during the first years when the vegetation is being established.
Item type:

Powered by Koha