VTI National Transport Research Database

Närsjöfart i Öresund – Kattegatt – Skagerak II (NÖKS)

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2015-08-01 -- 2018-08-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1602662
Subject(s): Abstract: Projektets mål är att bidra till miljövänligt och koldioxidsnålt transportsystem genom att och stimulera överföring av gods från väg till sjön. Detta genom att utveckla lösningar, verktyg och metoder för att förbättra sjöfartens tjänstekvalitet och miljöprestanda och genom utveckling av kostnadseffektiva, säkra och flexibla distributionskoncept. De godsvolymer som ligger närmast till hands för ett trafikslagskifte är sådana som har sin avgångsort eller destination nära kusten eller sådana volymer som transiteras på väg och järnväg längs kusten. Transportefterfrågan vars kvalitets- och prismässiga krav ligger nära den prestanda som sjöfarten förmår prestera identifieras samtidigt som man utvecklar sjödistributionskoncept för att möta dessa krav. Speciellt fokus ligger på utnyttjande av pråmar för transport av containrar på Göta Älv och inre vattenvägar. Projektet kommer att bidra till att ge regionala möjligheter företag tillväxt inom de modeller som utvecklas i projektet. Projektet kommer att fokusera på transportekonomi och att söka gröna lösningar som minskar transportkostnader till sjöss, förbättrar kapacitetsutnyttjande och effektivitet hamnar expanderande intermodalitet. Vidare avser projektet att utveckla ett antal koncept med god potential, som baseras på befintliga flöden i regionen. För dessa flöden ingår kartläggning och identifiering av gods och vilka behov av transporter näringen har i det specifika fallet. Projektet avser också att studera olika fartygskoncept som är lämpliga alternativ för finmaskig lokal distribution. Kandidater är enklare ”vägfärjor”, pråmar eller nya alternativ som t ex Godsfergen. Projektet kommer därefter att utarbeta förslag hur transportbehovet på ett ekonomiskt och mer miljövänligt sätt kan uppfyllas med hjälp av närsjöfart. Projektet avser också att utarbeta fysiska skalmodeller och planen är att genomföra en kortare praktisk demonstration av container och trailer-flöden.Abstract: The goal of the project is to contribute to the environmentally friendly and low-carbon transport systems, and stimulate the transfer of freight from road to sea. This will be done by the development of solutions, tools, and techniques to improve service quality and environmental performance of shipping and the development of cost-effective, safe and flexible deployment concept. The volumes of goods that are nearest at hand for a traffic shift are those which have their place of departure or destination near the coast or those volumes in transit by road and rail along the coast. Demand for transport whose quality and price requirements is close to the performance that shipping is able to offer, is identified while developing attractive maritime distribution concepts. Special focus is put on the use of barges for transport of containers on the river Göta Älv as well as inland water ways.
Item type:

Powered by Koha