VTI National Transport Research Database

Effektiva skrov på isiga inre vattenvägar (Efficient hulls on icy inland waterways)

  • Garme, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2016-09-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket 1600778
Subject(s): Abstract: Transportpolitiska mål och en allmän politisk uppfattning om stor kapacitetspotential på vattenvägen och därigenom en fördelaktig avlastning av landinfrastrukturen talar för utveckling av ett modernt och genomtänkt sjötransportsystem på de inre vattenvägarna, IVV. Tydligast kanske denna potentiella fördel kan ses i och runt Mälaren och Stockholmsregionen. Projektet kommer därför ta sin utgångspunkt i de faktiska omständigheterna (infrastruktur, rutter, klimat etc) här. Resultat från projektet kommer kunna nyttigöras i andra områden antingen direkt eller med viss anpassning. Ett tydligt identifierat hinder för utvecklingspotentialen av de svenska vattenvägarna är osäkerheter kring vintertrafik. Projekt syftar till att identifiera, prioritera och adressera frågeställningar relaterade till sjötransporter på Mälaren vintertid. Projektet avser klargöra verkliga vinterförhållandena vilket skapar underlag till de is-belastningar som fartyg skall dimensioneras för att klara. Befintliga is-belastningsmodeller kommer utvärderas och den som anses mest lämplig anpassas / kalibreras för trafik på IVV. Projektet kommer genomföra en översyn av lämpliga fartygssystem för att åstadkomma ett rationellt IVV-transportsystem och identifiera tillämpbara regelverk för dessa fartyg. Vidare avser projektet analysera lämpliga skrov, skrovformer, strukturarrangemang och skrovmaterial. Projektet kommer inte utveckla eller skriva regelverk anpassade för IVV men avser att i möjligaste mån bistå och stötta andra aktörer med de i projektet utvecklade modellerna och med framtagen kunskap i detta syfte.Abstract: The political transport goals together with a general opinion that the Inland Water Way (IWW) provides a major potential in transport capacity and thereby a relief of the transport infrastructure on land should open the scene for development and instalment of a modern, efficient and though through transport system on the inland waterways. Most clearly this potential benefit may be observed in and around lake Mälaren and the Stockholm region. The initiating point for this project will hence be this region and its particulars such as the specific infrastructure, routes, climate etc). The project aims to present generic results possible to translate, either directly or with some revisions, to other Swedish (or similar international) IWW regions. One clearly identified obstacle for the realisation and development of the IWW are uncertainties around the winter traffic and associated weather conditions. This project aims to identify, prioritize and address topics related to waterborne traffic on lake Mälaren. The project should clarify the actual winter conditions in the selected region and this will then form the basis for the load estimates acting on the hull and for which it should be designed for. Present ice-load models will be evaluated and the most suitable for our needs will be adopted/calibrated for IWW traffic. The project will provide an overview of suitable ship systems that may provide a rational IWW transport system and identify relevant scantling rules for these ships. Furthermore the project aims to analyse suitable hull, shapes, structural arrangement and hull materials. The project will not develop or write regulations adopted for IWW but rather intend to, at its best, support other stakeholders with developed models and developed knowledge for this purpose.
Item type:

Powered by Koha