VTI National Transport Research Database

GoMate: Diversifierad effordonspool för den förtätade staden (GoMate: Diversified EV-pool for the Dense City)

  • Aretun, Åsa
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2019-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/76994
Subject(s): Online resources: Abstract: I detta projekt testas vilken potential en diversifierad elfordonspool, i kombination med gång, cykel och kollektivtrafik, har avseende att minska bilinnehav/bilanvändning i förhållande till mål om hållbar stadsutveckling, energi- och miljömål. Demonstrationsprojekt i två förtätningsområden i Jönköpings stad kommer att utforskas genom olika delstudier och metodupplägg. Projektet sker i samverkan mellan VTI, Energikontor Norra Småland, byggherrarna Tolust, Riksbyggen och Vätterhem, cykelentreprenören Abloc och Jönköpings kommun. Förväntade resultat är ett välfungerande koncept för diversifierad elfordonspool vid boendet. Det bedöms vara tillämpbart för innerstäder, men också för andra stadsområden som ligger något längre från stadskärnan.Abstract: This project aims to test the potential of a diversified pool of electric vehicles, combined with walking, cycling and public transport, in reducing car ownership and use, linked to objectives of sustainable urban land use and transport, energy and environmental objectives. Demonstration projects in two densification areas in Jönköping city will be explored through a mixed methods approach. The project will be carried out in collaboration between VTI, Energy Agency Northern Småland, urban developers Tolust, Riksbyggen and Vätterhem, cycling contractor Abloc and Jönköping Municipality. Expected result is the development of an efficient pool concept, applicable for central city areas, but also for other urban areas that are slightly further away from the city center.
Item type:

Powered by Koha