VTI National Transport Research Database

IP Pool (IP Pool)

  • Vorwerk, Ingrid
  • Implement Consulting Group AB, Svenskt företag eller organisation, 556637-4533
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-20 -- 2017-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/62220
Subject(s): Online resources: Abstract: Mål -Att genomföra en analys och kartläggning av Telecom sektorn där respektive bolag hanterar och utvecklar en IP-pool och se vilka effekter som skapats där och om förutsättningar finns att utveckla en motsvarighet för Trafikverkets verksamhet. -Att i slutet på analysfasen leverera en rapport baserad på analysen som beskriver hur motsvarande IP-Pooler fungerar i andra industrier, drivkrafter bakom, effekter på industrin som helhet och enskilda aktörer, upphandling och kontraktsskrivning, fördelning av intäkter och rekommenderad modell för Trafikverket. -Kvantifiera möjliga områden inom Trafikverkets verksamheter där en IP Pool skulle få bestående kommersiella och genomförandemässiga finansiella effekter -Att ta fram en implementationsplan för en pilot för en eller flera av Trafikverkets verksamhetsområden och styrningsprinciper genom involvering av industri och akademi genom processen samt experiment genomförda i minst ett konkret projekt. -Utveckla en roadmap för implementation, styrning och effektmätning av en IP-Pool inom Trafikverkets område under och efter implementationen. Leverabler -Rapport som beskriver hur motsvarande IP-Pooler fungerar i Telekomsektorn, drivkrafter bakom, effekter på industrin som helhet och enskilda aktörer, upphandling och kontraktsskrivning, fördelning av intäkter och rekommenderad modell för Trafikverket. -Analys av vilka områden inom Trafikverkets verksamhet som ligger närmast tillhands och förväntad effekt på både finansiella och beteendemässiga förhållanden -Involvering av industri och akademi genom processen samt experiment genomförda i minst ett konkret projekt. Implementationsplan för fler områden och styrningsprinciper.Abstract: PROJECT GOAL. - To conduct an analysis and mapping of the Telecom sector how each companies handle and develop IP and IP-rights and see what effects that occur, and analyse if conditions are such that it would be possible for the Swedish Transport Administration's operations to develop something similar. The report should contain a recommended model för the Transport Administration; - At the end of the analysis phase, deliver a report based on the analysis that describe how companies in other sectors handle and develop IP and IP-rights, the drivingforces behind and effects on the industry and how they handle purchasing, contract agreements and paymentflows and analyse if conditions are such, that it would be possible for the Swedish Transport Administration to develop a similar model for its operation. Poolsas a whole and individual players, procurement and contracting, distribution of income and recommended model for Trafikverket. * Quantify the possible areas of Trafikverket's operations where an IP pool would get consisting of commercial and implementation-related financial effects To develop an implementation plan for a pilot of one or more of the Transport Administration activity and governance principles through the involvement of industry and academia through the process and the experiments carried out in at least one concrete project. Develop a roadmap for the implementation, management and power measurement of an IP pool in Trafikverket area during and after implementation.
Item type:

Powered by Koha