VTI National Transport Research Database

Förbättrad tomflödesallokering i Samgods med hänsyn till angiven kapacitet - förstudie (Improved empty flows allocation in Samgods subject to available capacity - prestudy)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-10 -- 2017-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/80454
Subject(s): Abstract: Detta projekt syftar till att förbättra tomtågshanteringen i Samgodsmodellen. Här görs en analys över nuvarande metodik i modellen och hur väl den speglar verkligheten. Utifrån den analysen tas en förbättrad metodik fram som konkretiseras i ett förslag på utveckling beskriven i en slutrapport. I projektet ingår att ge en bakgrund till hur Samgodsmodellen fungerar i allmänhet med fokus på tågallokering i förhållande till kapacitet på spåren i synnerhet. Här beskrivs bl.a. hur modul Standard logmod opererar tillsammans med modulen Railway Capacity Management. En litteratur- och statistikgenomgång görs i syfte att beskriva hur tomtågshanteringen görs i praktiken, så att modellens sätt att hantera tomtransporter därefter kan utvärderas. Vid utvärderingen av modellens tomtågsallokering läggs särskild fokus på kopplingen mellan lastade och tomma tågtransporter, kapacitet i nätverket samt balanser av tomvagnar i terminalerna och hur dessa faktorer styr destinationsvalen av tomma vagnar, vilket sedan jämförs med nuvarande modell. Här görs även en analys av godstågsupplägg för olika kategorier så som kombi, systemtåg och vagnslast. Är OD-relationer för systemtåg och ”kollektivlinjer” för övriga en bra sammanfattande beskrivning av hur systemet fungerar? Resultatet av utvärderingen utgör underlag för att framta en ny metod för Samgodsmodellens hantering av tomflöden. Den nya metoden beskrivs i slutrapporten utifrån aspekter så som inverkan på prognosresultat, körtider, nödvändig utveckling av ny mjukvara och ev. anpassning av befintlig mjukvara.Abstract: The purpose of the project is analyze the modelling of empty trains in Samgods and their impact on Samgods. It is a prestudy, that may be followed by implementation of an alternative method in a follow up project. Below we present in short aspects to study for empty train handling in general, and for Samgods in particular. 1. Samgods background. Standard logistics model and rail capacity management; 2. Short literature review (update of a Ph D thesis on the subject); 3. To describe how the empty train handling in done in practice; 4. Analysis of available statistics on empty train flows; 5. To compare current method in Samgods with fixed add-on fractions for empties compared to empty flows in practice (provided they can be identified). Would a method for balancing net train flows at all terminals provide a better description?; 6. Of interest is also the train formation principles for loaded trains. What distinguishes combi train, system train and wagon load train transports from one another?; 7. Suggest a method and model for a better handling of empty trains in Samgods; 8. Analyse the impact empty trains should have in Samgods.
Item type:

Powered by Koha