VTI National Transport Research Database

Innovationer i värdenätverk - Proof of Concept - Digitalisering genom delning av resenärsdata (Innovations through network of values - Proof of Concept - Digitalizing via sharing of travel characteristics)

  • Björkman, Hans
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-08-25 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/85709
Subject(s): Abstract: Föreslagna förstudie är en av tre som handlar om mobilisering i tidiga skeden för innovationer i värdenätverk. Denna specifika förstudie syftar till att stötta utvecklingen av ett Proof of Concept (PoC) som handlar om Digitala lösningar avseende arbetssätt och användning av resenärsdata för att öka externa aktörers delaktighet i planeringsprocessen. Övriga två PoC som föreslås stödjas är a) Samverkan för bättre underhåll på järnvägen samt b) Innovationer i värdenätverk - Mobilisering i tidiga skeden Proof of Concept: Digitalt stöd i åtgärdsvalsstudierAbstract: The proposed prestudy is one of three dealing with the mobilization in the early stages for innovation in value networks. This specific prestudy aims to support the development of a Proof of Concept (PoC) about digital solutions regarding working methods and the use of traveler data/characteristics to increase participation of external actors in the planning process. Other two PoC proposed supported are: a) Collaboration for better maintenance of the railway and b) Innovations in value networks - the mobilization in early stages PoC: Digital support in strategic Choice of Measures
Item type:

Powered by Koha