VTI National Transport Research Database

FoI plattform för elvägar (R&I platform for electrical Road Systems (ERS))

  • Sundelin, Håkan
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-16 -- 2020-08-15 Registration number:
  • Trafikverket 2016/81924
Subject(s): Online resources: Abstract: För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete med institut, universitet, myndigheter, regioner och företag. Målet med FoI-plattformen är att bidra med kunskap till etableringen av elvägar i Sverige samt till att Sverige blir ett föregångsland vad gäller elvägar och elvägsindustri. Projektet kommer att ha ett nära samarbete med de demonstrationselvägar som etableras i Sverige under kommande år samt med andra projekt finansierade av Vinnova och Energimyndigheten. FoI-plattformens arbete förväntas resultera bl.a. i tydlighet vilka samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig, nyttor ur olika aktörers perspektiv, implementeringsstrategier, drift- och underhållsstandarder, förslag till regelverk, framgångsfaktorer för hög acceptans och utvecklande av internationella samarbeten. Viktoria Swedish ICT är sökande part och övriga parter är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Transportøkonomisk institutt (TØI), Scania CV, AB Volvo, Vattenfall, AB PROFU, Regionförbundet Gävleborg, Airport City Stockholm, Regionförbundet i Kalmar län och Trafikverket. Resultat från FoI-plattformens arbete kommer att förmedlas genom informationsmöten, seminarier och arrangerande av en årlig internationell konferens. Rapporter kommer att publiceras i projektparternas ordinarie rapportserier. Projektet förväntas pågå från 2016-09-16 till 2019-12-31. Total projektkostnad är 27 121 552 kr varav 11 966 775 kr söks i bidrag från FFI och 7 200 000 kr från Trafikverket.Abstract: There is a need of innovation system around Electrical Road Systems (ERS) if the introduction of elvägar should become successful. The aim of this project is to strengthen the Swedish and Nordic research and innovation in the area of elvägar by building shared knowledge in collaboration with institutes, universities, government agencies, regions and companies. The goal of the R & D platform is to contribute knowledge to the establishment of elvägar in Sweden, and Sweden will become a leading country in terms of ERS and industry around it. The project will work closely with the demonstration roads established in Sweden in the years ahead, as well as with other projects funded by Vinnova and the Swedish Energy Agency. FOI-the platform's work is expected to result, among other things in clarity what socio-economic conditions, benefits and other effects of ERS. And how ERS benefits from different perspectives, implementation strategies, operations and maintenance standards, draft regulations, success factors for the high acceptance and development of international collaborations. Viktoria Swedish ICT is project owner togher with the Swedish national road and transport Research Institute (VTI), Royal Institute of technology (KTH), Transportøkonomisk institutt (TØI), Scania CV, AB Volvo, Vattenfall, AB PROFU, Regional Council Gävleborg, Airport City Stockholm, the Regional Council in Kalmar county and Swedish Transport Administration. Results from r & d-the platform's work will be communicated through information meetings, seminars, and organizing an annual International Conference. Reports will be published in the project partners ' annual report series.
Item type:

Powered by Koha