VTI National Transport Research Database

Hållbara betongvägar – underhåll (del I) och produktion (del II) (Sustainable concrete roads - maintenance (Part I) and production (Part II))

  • Gustafsson, Mats
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2023-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/70600
Subject(s): Online resources: Abstract: Högre tillåtna bruttovikter för lastbilar med släp ökar kravet på hållbara vägbeläggningar. Eftersom betongbeläggningar är slitstarka och har hög styvhet är de lämpliga för vägar med sådan tung trafik. Med ny kunskap skall hållbara och samtidigt miljövänliga betongvägar kunna projekteras, inom rimliga materialkostnader för produktion. Betongbeläggningar skall ha förmåga att motstå slitage från dubbdäck och höga trafiklaster samt vara anpassade för underhåll när sådant blir aktuellt. Kostnadseffektiva produktions- och underhållsmetoder av betongvägar skall utvecklas utifrån ett LCC-perspektiv. Målet är att utveckla den svenska anläggningsindustrins kompetens för produktion och underhåll av betongväg.Abstract: Higher permitted gross weight of trucks with trailers increases the demand for durable pavement. Because concrete pavements are durable and have high rigidity, they are suitable for roads with such heavy traffic. With new knowledge to be sustainable while environmentally friendly concrete roads to built, within reasonable material costs for production. Concrete Coatings shall have the ability to resist wear from studded tires and high traffic loads and be suitable for maintenance when such becomes necessary. Cost-effective production and maintenance methods of concrete roads to be developed from a LCC perspective. The goal is to develop the Swedish construction industry skills for production and maintenance of concrete.
Item type:

Powered by Koha