VTI National Transport Research Database

Akustiska utrymningslarm och ljudfyrar för vägtunnlar (Acoustic escape routes and audio beacons for road tunnels)

  • Nilsson, Daniel
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-15 -- 2018-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/76516
Subject(s): Abstract: Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna för att utveckla och utvärdera nya typer av meddelanden och signaler som kan användas till både akustiska utrymningslarm och ljudfyrar i vägtunnlar. Dessa meddelanden och signaler ska enkelt kunna uppfattas trots tunnelns utmanande akustiska miljö. Principen skiljer sig från de system som ibland används idag i tunnlar och som bygger på ljud som är tidsmässigt förskjutet mellan högtalare. Nuvarande system är rustningsintensiva och därmed dyra, och det föreslagna systemet anses kunna bli ett mycket kostnadseffektivt alternativ. I den föreslagna State-of-the-art-analysen (SOTA) kommer inte någon konceptutveckling att ske, men däremot kommer det att undersökas om ämnesrelevant forskning genomförts tidigare. Med detta som grund analyseras möjligheterna att åstadkomma bättre och mer kostnadseffektiva larm och signaler för tunnelmiljöer.Abstract: The aim of this project is to study the possibilities for development and validation of new types of messages and signals that can be used as acoustic escape alarm and audio beacons in road tunnels. These messages and signals shall be able to be distinguished easily dispite the challenging environment in a road tunnel. The principle differs from the systems used today in tunnels that are based on sound that is temporally displaced between speakers. Current systems require a lot of Equipment and are therefore expensive. The proposed system is considered to be a very cost effective option. In the proposed State-of-the-art analysis (SOTA) no concept development will take place, it will focus on topic relevant research carried out. With this as a basis, the possibilities to achieve better and more cost-effective alarms and signals for tunnel environments are analyzed.
Item type:

Powered by Koha