VTI National Transport Research Database

Luftkvalitetsberäkningar av diffus damning samt buller från byggarbetsplatser (Air Quality Measures of Diffus Emissions And Noise From Construction Sites)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-07-01 -- 2018-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/59758
Subject(s): Online resources: Abstract: Vid byggarbetsplatser förekommer oftast diffus damning av partiklar i olika omfattning beroende på arbetsplatsens storlek, aktiviteter samt meteorologiska förutsättningar m.m. Detta kan ge upphov till olika problem och olägenheter antingen i form av överskridanden av miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar (PM10 och PM 2,5), miljömål och/eller nedsmutsning. Emissionsfaktorer (EF) har tidigare utvecklats för olika förutsättningar och aktiviteter. I dagsläget förekommer det, och planeras fortsatt, stora infrastrukturella byggprojekt (vägar, järnvägar, broar m.m.) i många av Sveriges tätorter. Då många av byggprojekten är lokaliserade i städer där det redan idag förekommer höga halter av partiklar i luft, ökar risken att MKN för buller och utomhusluft kommer att överskridas under långa byggfaser och även att, de hårdare satta miljömålen, inte kommer att uppfyllas 2020. Syfte med projektet är att visa om, när och var detaljerade, alternativt enklare beräkningar av bidrag från buller samt dammande verksamheter behöver genomföras samt att en klassificering av dessa kommer att göras beroende på påverkansgrad för olika miljöer och storlekar på byggen. Luft: Visa hur, om och när behov finns av spridningsmodellering av damning från byggarbetsplatser. Detta inkluderar diffus damning från transporter inom och strax utanför området, inklusive förbättrade EF för damning på allmän väg från byggtrafik, samt identifiering om/när avancerad respektive enklare modellering krävs. Buller: Motsvarande frågeställning som ovan men här avseende spridning av buller från arbets-maskiner och byggtrafik inom byggarbetsplatser inklusive klassificering för att klassa vilken noggrannhet som behövs. Åtgärder: För både luft och buller kommer även förslag på åtgärder tas fram.Abstract: A different degrees of diffuse emission of particles often occurs from construction sites depending on the size of the site, activities at the sites and meteorological conditions etc. This can give rise to various problems and inconveniences as either exceedance of environmental quality standards (EQS) for particulate matter (PM10 and PM2.5), the national environmental goals and/or soiling. Emission factors (EF) have been developed for different conditions and activities. Today there are, many major infrastructure construction projects planned (roads, railways, bridges, etc.) in many of Sweden's urban areas. Since many of the construction projects are located in urban areas where the particle concentration as well as for noise levels are often already rather high. Thus, during long construction phases the risk of exceeding the EQS for both noise and outdoor air will be high as well as the tougher environmental goals for air quality will be difficult to met by 2020. The aim of the project is to see if, when and where detailed, or simple calculations of the contributions from activities generating noise and diffuse particle emissions need to be implemented and a classification of these will be made depending on the degree of impact of different environments and sizes of construction sites. Air quality: Show how, if and when required by dispersion modelling of dust from construction sites. This includes dust emissions from transportation within and just outside the area, including improved EF dust on public roads from construction traffic, as well as identification if / when advanced and easier modelling required. Noise: The same question as above but here regarding the spread of noise from working machinery and construction services in construction, including classification to classify the precision needed. Measures: Measures to improve both air quality and noise levels will be suggested.
Item type:

Powered by Koha