VTI National Transport Research Database

Förstudie icke-raka inflygningar till Arlanda (Pilot study non-linear approaches to Arlanda)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-06-01 -- 2017-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2016/44696
Subject(s): Online resources: Abstract: Inflygningar över tätort leder till bullerexponering av boende. Möjlighet att minska denna exponering finns till exempel i tillämpning av ”icke-raka” inflygningar. Det saknas dock teknik, system och metoder för att genomföra regelmässiga icke-raka inflygningar under högre trafikintensitet, utan att negativt påverka kapacitet och effektivitet. Förstudien syftar till att kartlägga och presentera förutsättningar för genomförande av icke-raka inflygningar till Arlanda och att identifiera de områden där fortsatt forskning är nödvändig. Det framtida projektet syftar till att, med bibehållen flygsäkerhet, öka kapaciteten och minska miljöpåverkan vid icke-raka intflygningar till Arlanda flygplats. Följande nyttotagare är identifierade: * Boende i närheten av flygplatser genom minskad bullerexponering, * Resenärer genom fortsatt hög kapacitet och tillgänglighet, * Flygbolag genom energieffektivare inflygningar till Arlanda, * Flygtrafikledningen genom utveckling av effektiva verktyg för trafikavveckling, * Arlanda flygplats genom att säkerställa efterlevnad av miljötillstånd och skapa möjlighet att växa.Abstract: Approaches of town leads to the noise exposure of the residents. Ability to reduce this exposure is for example in the application of "non-straight" approaches. However, no technology, systems and methods for implementing regulatory non-linear approaches for higher traffic intensity, without adversely affecting the capacity and efficiency. The feasibility study aims to identify and present the conditions for the implementation of non-linear approaches to the airport and to identify areas where further research is necessary. The future project is to, while maintaining flight safety, increase capacity and reduce the environmental impact of non-straight intflygningar to Arlanda airport. The following benefit recipients are identified: * Accommodation in the vicinity of airports by reducing exposure to noise, * Travelers by continued high capacity and availability, * Airlines through energy efficient approaches to Arlanda, * Air traffic control by developing effective tools for traffic settlement, * Arlanda airport by ensuring compliance with environmental permits and create the opportunity to grow.
Item type:

Powered by Koha