VTI National Transport Research Database

Förstudie UTM-OK Optimering kapacitet (Pilot study UTM-OK optimization capacity)

  • Olsson, Gunnar
  • LFV Aviation Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556193-1469
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-06-01 -- 2016-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/44701
Subject(s): Abstract: Förstudie för att utveckla projektplan som kommer att utforma underlag för att - utveckla grundläggande koncept för ruttplanering för UAV, det vill säga algoritmer i relation till nödvändig infrastruktur för att systemet ska fungera i praktiken. - utforma matematiska modeller och algoritmer för att uppskatta mängden UAV-trafik som säkert kan inrymmas (under 50m höjd) Dessa två, djupt samverkande forskningsuppgifter, ligger i centrum av den nya disciplinen UTM - UAV trafikledning (UTM – UAV Traffic Management). Forskning och utveckling inom området går för närvarande på högvarv i flera delar av världen. Vårt arbete bygger på vår omfattande erfarenhet att arbeta med liknande frågor inom flygtrafikledning (ATM -- Air Traffic Management) bl.a. ODESTA (optimering av luftrumsutnyttjande och ruttplanering i TMA).Abstract: Pilot study for the development project that will design basis for - Develop the basic concepts of route planning for UAVs, i.e. algorithms in relation to the infrastructure necessary for the system to work in practice; - Designing mathematical models and algorithms to estimate the amount of UAV traffic that can be safely accommodated (in 50 m height) These two deeply collaborative research information, located in the center of the new discipline UTM - UAV traffic management (UTM - UAVs Traffic Management).
Item type:

Powered by Koha